A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1914-1915. iskolai évről

Iskolai tudósítások - E) Adatok az 1914/15. iskolai év történetéhez

— 55 — Őnagyméltósága az intézetben elhelyezett katonai kórházai is, vigasztaló szavakat intézvén a betegekhez. A többi hitfelekezetek tanárai szintén nagy buzgalommal igyekeztek tanítványaikban a vallásos és erkölcsi érzést fejleszteni és ébren tartani, s ezen törekvésüket a tanári kar mindenkor teljes készséggel támogatta. A fegyelem, melynek érdekében intézetünk tanári testületé mindazt megtette, ami csak hatáskörében állott, s mely eljárásában a rendtartás szellemében és utasításai szerint járt el, az egész éven át kielégítő volt. Keményebb dorgálást s intést maga után vonó vétség csak pár esetben s meggondolatlanságból eredő hiba is csak elvétve fordult elő. Itt említjük fel, hogy növendékeink, kikben erős nemzeti szellemet fej­leszt eni, nemkülönben a hála és kegyelet érzését s az összetartzás tudatát is ápolni igyekeztünk, lelkes áldozatkészségnek adták bizonyítékát, amennyi­ben az év folyamán 1228 korona 60 fillért adományoztak kegyeletes, haza­fias és jótékony célokra. Ezen kívül az intézeti épületben elhelyezett sebesült katonák részére különböző fehérneműeket, párnákat, takarókat, botokat, illetve különféle ételfélét ajándékoztak az I.A. osztályból : Füchsl Elemér, GyenesLászló, Hiigl Ádám, Kemény László, Korányi István, Hofmann Nán­dor, Kelemen Sándor, Krausze Aurél, Polgár Pál, Martinék János, Remes Fe­renc, Simon János ; az I. B. osztályból : Fischer Gyula, Fuchs István, Mayer Gyula, Singer László, Steiner László ; a II. A. osztályból : Büchler Andor, Gubriczki József, Hesz Károly, Briisztl Dezső, Kohn Lajos, Kümmelberg Károly, Lemberger József, Lobi Andor, Németh István, Tausz Ernő ; a II. B. osztályból : Fürj László, Gundrum Zoltán, LIaasz László, Heinrich László, Illenberger Rezső, Krausz László, Ratkovics Károly, Rosenfeld Károly, Schulcz Ferenc, Szabó Zoltán ; a III. A. osztályból : Breuer Marcell, Bukovits János, Friedmann Jenő, Hauer Róbert, Hofmann Endre, Illenberger Jenő, Kemény Vilmos, Porges Imre, Pusztai György, Regényi István, Somogyi Kálmán, Singer Andor, Lobi Jenő ; a III. B. osztályból : Spitzer Dávid ; a IV. A. osztályból : Breuer Miksa, Horváth István; a IV. B. osztályból : Fuchs István, Gionone Jenő, Sági József, Schwarcz Dezső, Sebestyén Tibor, Steiner Rezső, Vogl László, Vörös László ; az V. osztályból : Horváth Gyula, Kuhn Miklós, Krausz István, Türr László ; a VI. osztály növendékei a fentebb kimutatott összeghez havonta történt adakozásból 68 korona 44 fillért juttattak s ezen kívül 50 koronáért jótékonycélú sorsjegyet vásároltak ; a VII. osztályból ada­koztak : Kertész László, Krausz László, Kempfner Jenő, Werner István, s ezen osztály növendékei kórházi célra s a rokkant és világtalan katonák felsegítésére külön 112 koronát adományoztak ; a VIII. osztályból ada­koztak : Baumholczer Béla, Döméi László, Feldmann Zoltán, Géczy Jó­zsef, Halász Dezső, Kovács Pál, Papp Jenő, Stark Jenő, Szandicz Pál, Vásárhelyi László, Viola György és Weisz Imre. Itt jegyzem meg, hogy a kegyeletes adományokban a tánári testület maga járt elől a jó példával, amennyiben havonta 80—90 koronával járult a hadbavonultak családtagjainak segélyezéséhez ; ezenkívül tekin­télyes összeget juttatott a hadbavonultak karácsonyi ajándékára s több jótékony célra is, a hadikölcsönből pedig 32.000 koronát jegyzett. Ezen kölcsönből az ifjúság szintén jegyzett 200 koronát s a „Vörös Kereszt Egyesület” által kibocsájtott jótékonycélú bélyegekből 50 korona értékű! vásárolt meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom