A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1899-1900. tanévről

Iskolai tudósítások - B) Bevégzett tananyag

— 65 Tankönyv : Simonyi Zs: Magyar nyelvtan és Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv, III. k. A nyelvtan rendszeres áttekintése, szólásmódok, sajátos magyar ki­fejezések, gyakrabban előforduló polgári ügyiratok ; 12 prózai és 5 költői olvasmány, 17 Írásbeli dolgozat. 3. Német nyelv. Heti órák száma: 3 Tanárok : a III. A. osztályban Hirn Lajos, a III. B. osztályban dr. Szcgcdy Rezső. Tankönyv: Szemák J.: Német mondattan és Szemák J. : Német olvasókönyv, II. r. Rendszeres mondattan; 10 prózai, 5 költői olvasmány. 17 Írásbeli dolgozat. 4. Franczia nyelv. Heti órák száma : 5. Tanár: a III. A. és III. B. osztályban: Zsámár Lajos. Tankönyv : Valló V. : Módszeres franczia nyelv- és olvasókönyv, I. r. Az alaktan elemei ; a névszók, a segítő igék és a rendes ragozása igék ragozása a jelentő, felszólító és feltételes módban ; 42 olvasmány : mesék, adomák, leírások, kisebb költemények ; 15 iskolai és 7 liázi Írás­beli dolgozat: forditás, átalakítás és tollbamondás. 5. Történelem. Heti órák száma : 3. Tanárok: a III. A. osztályban Simon Béla, a 111. B. osztályban Requinyi Géza. Tankönyv: Varga 0.: A magyarok története. A magyar nemzet története a beköltözéstől 1849-ig, 6. Mennyiségtan. Heti órák száma : 3. Tanári k : a III. A. osztályban Hekinger István, a III. B. osztályban dr. Kálmán Miksa. Tankönyv : Mauritz R. : Közönséges számtan. Összetett arányok és arányiatok, összetett hármas szabály, kamat- és határidőszámitás, arányos osztás, elegyítés és lánczszabály, pénz-, váltó- és állampapir-isme, az uj pénzrendszer, 17 Írásbeli dolgozat. 7. Természettan. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Dischka Győző, a III. B. osztályban Mike Géza. Tankönyv : Bozóky E. : Physika és physikai földrajz. Erőműtan, hő- és fénytan, mágnesség, elektromosság, a physikai földrajzból a legszükségesebb alapismeretek. 8. Rajzoló mértan. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Asztalos József, a III. B. osztályban Mike Géza. Tankönyv: Gerevich E. : Planimetriai szerkesztéstan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom