A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1897-98. tanévről

Iskolai tudósítások - F) Iskolai egyesületek

,.A magyarok érintkezése az Árpádok alatt“ ez. tételre; Krausze Ignáoz ur pedig 20—20 irtot, összesen 40 Irtot adományozott két hazafias tárgyú dolgozat jutalmazására. Az igazgató ur által kitűzött jutalmat Büchler Dávid VIII. osztályu tanuló nyerte el. A Krausze Ignácz ur által adományozott összegből: „Petőfi és a szabadságharez“ s „A reformatio hatása irodalmunkra s művelődésünkre ez. tételekre tűzettek ki pályadijak. Az első tételre beérkezett 3 dolgozat közül a két legjobb dolgozat szer­zője: Antal Márkus és Barta Lajos között a dij megosztatott, az utóbbi tételre kitűzött pályádij pedig Weisz Ödön VIII. osztályu tanulónak ada­tott ki. Péter János tanár ur 10 koronát egy növénygyűjteményre tűzött ki; ezen kívül kitüzetett még a Jókai ős Szauter-féle jutalomdij- alapitványból 1 — 1 arany oly tanulók részére, kik magukat a „verseny­szavalásban“ különösen kitüntetik. A szabad előadásra kitűzött 1—1 aranyat Schwarez Gábor Vili. oszt. tanuló és Landgraf József VI. oszt. tanuló, s a versenyszavalásra kitűzött 1—1 aranyból álló jutalmat szintén Schwarez Gábor VIII. oszt. tanuló, Landgraf József VI. oszt. tanuló, továbbá Jokies Tivadar V. oszt. tanuló nyerte el. A helybeli nemzeti casinó 4 aranyból álló pályadiját irodalom történeti dolgozatával Barta Lajos VIII. oszt. tanuló nyerte el. Az október 6-ának emlékére 1890 évi okt. hó 10-én megtartott gyászgyülésnek, továbbá márczius hó 15-ének 50-ik évfordulója alkalmá­ból megtartott gyűlésnek, úgyszintén az évzáró gyűlésnek tárgysorozata a következő volt: 1. Az 1849. évi október 6-ának emlékére tartott gyászgyülésnek műsora: a) Elnöki megnyitó beszéd. Tartotta Barta Lajos VIII. oszt. tanuló. b) Október hatodika Illyés Bálinttól. Szavalta Fischer Sándor Vili. oszt. tanuló. c) Az 1849. évi októberi események. Irta és felolvasta Antal Már­kus VIII. oszt. tanuló. d) Az aradi tizenhárom, Palágyi Lajostól. Szavalta Landgraf József VI. oszt. tanuló. e) Az 1848. évi események előzmén3’ei. Irta és előadta Imre Jenő VIII. oszt. tanuló. 2. A márczius hó 20-án, mint az 1848. márczius lö-ének évfordulója alkalmával tartott gyűlés műsora: a) Elnöki megnyitó beszéd. Tartotta Barta Lajos VIII. oszt. tanuló. b) Márczius 15-ike Eudrődi Sándortól. Szavalta Fischer Sándor VIII. oszt. tanuló. c) Petőfi és a magyar szabadság. Irta és felolvasta Antal Márkus VIII. oszt. tanuló. d) A honvédekhez, Barta L.-tól. Szavalta Schwarez Gábor Vili. oszt. lan — 80 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom