A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1897-98. tanévről

Iskolai tudósítások - B) Bevégzett tananyag

- 49 fejezések, gyakrabban előforduló polgári ügyiratok ; 5 prózai és 5 költői olvasmány, 17 Írásbeli dolgozat. 2. Német nyelv. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Gallovich János, a III. B. osztályban Hirn Lajos. Tankönyv: Szemák J.: Német mondattan és Szórnák J.: Német olvasókönyv II. r. A mondattan befejezése, sajátos kifejezések, igeidők és módok hasz­nálata, synonymák, szóképzés; 8 prózai, 5 költő olvasmány, 17 Írásbeli dolgozat. 3. Franczia nyelv. Heti órák száma: 5. Tan,ár: a III. A. és III. B. osztályban dr. Kálmán Miksa. Tankönyv: Valló V.: Módszeres franczia nyelv-és olvasókönyv I. r. Az alaktan elemei; a névszók, a segítő igék és a rendes ragozáséi igék ragozása a jelentő, felszólító és feltételes módban; 45 olvasmány: mesék, adomák, leírások, kisebb költemények; 21 iskolai és 4 házi írás­beli dolgozat: fordítás, átalakítás és tollbamondás. 4. Történelem. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Requinyi Géza, a III. B. osztályban Simon Béla. Tankönyv: Varga O.: A magyarok története. A magyar nemzet története a beköltözéstől 1849-ig. 5. Mennyiségtan. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Hekinger István, a III. B. osztályban Vidor Salamon. Tankönyv: Mau ritz R.: Közönséges számtan. Összetett arányok és arányiatok, összetett hármas szabály, kamat és határidőszámitás, arányos osztás, elegyítés és lánczszabály, pénz-, váltó- és állampapir-isme, az uj pénzrendszer. 6. Természettan. Heti órák száma: 3. Tanárok: a III. A. osztályban Dischka Győző, a III. B. osztályban Mike Géza. Tankönyv: Bozóky E.: Physika és physikai földrajz. Erőműtan, hő-, és fénytan, mágnesség, elektromosság, a physikai földrajzból a legszükségesebb alapismeretek. 7. Rajzoló mértan. Heti órák száma: 2. Tanárok: a III. A. osztályban Kiss József, a III. B. osztályban Vidor Salamon. Tankönyv: Kiss J. : Constructiv planimetria. A planimetriai ismeretek kibővítése, síkidomok alakítása alkotó­részeikből, egybevágó és hasonló idomok szerkesztése, vonalok arányos­4

Next

/
Oldalképek
Tartalom