A Pécsi Állami Főreáliskola Értesítője az 1896-97. tanévről

Iskolai tudósítások - F) Iskolai egyesületek

— 50 — d) A távolugrásban: Heinrich János és Orf Győző V., Velicogna Antal és Vogl Andor VI. oszt. tanulók. e) A rúdugrásban: Handwerk Károly, Schwarz Gábor VII. és Walek Károly VIII. osztályú tanulók. Vizsgálatok és a tanév befejezése. Az évi vizsgálatokat a VIII. osztályban május 11., 13. és 15-ik, a többi osztályokban pedig junius 11—18. napján tartottuk meg a kellő szakcsoportositással; az érettségi vizsgálatok Írásbeli része május 17—20. napján, a szóbeli pedig junius 9. és 10-én folyt le Spitkó Lajos tank. kir. főigazgató ur elnöklete alatt. A tanév befejezése — tekintettel a junius 21-én rendezett kér. tornaver­senyre, és tekintettel arra, liogy ez alkalommal 120 idegen tornász-tanuló intézetünkben szállásoltatott el — min. engedélyivel a szokottnál koráb­ban, t. i. már junius 24-ikén reggel 7 órakor Te Deummal s a bizonyít­ványok és jutalomdijak kiosztásával történt. F) Iskolai egyesületek. 1. Segélyzö-egyesütet. Intézetünk lelkes ifjúsága a lefolyt tan­évben is vállvetve egyesült, hogy a „szegény tanulókat segélyző-egyesület“ mennél jobban fölvirágozván, mindig több és nemesebb gyümölcsöt terem­hessen. Az ifjúság e nemes törekvésének volt is szép, sőt eddig nem tapasztalt, fényes eredménye, úgy hogy 4 folyamodó 24 frt 80 kr. készpénz­zel és 89 folyamodó 804 tankönyvvel 862 frt 10 kr. erejéig részesülhetett támogatásban. 1896. szeptember 25-én alulírott vezetése mellett szervezkedvén, meg­választotta elnökké: Rotter Béla VIII. oszt., alelnökké: Weisz Ödön VII. oszt., titkárrá: Reif Jenő VIII. oszt., pénztárossá: Goldberger Leo VIII. oszt., ellenőrré: Kornis Ödön VI. oszt., könyvtárossá: Kanitzer Oszkár VI. oszt. és jegyzővé: Sasvári Géza V. oszt. tanulókat. Bizottsági tagokul: Kovács Aladár, Grünhut Béla VIII. oszt.; Fischer Sándor, Krausz Lajos VII. oszt.; Puskás Ferencz, Tauszig Aladár VI. oszt. és Schlesinger Fe- rencz V. oszt. tanulók választattak meg. A rendes tagok létszáma a lefolyt tanévben 157 volt, még pedig: Fuchs, Gebauer, Goldberger, Grünhut, Kovács, Reif, Rotter, Straka, Valek, Weisz Vili. oszt., Antos, Bein, Blum, Büchler, Fischer, Imre, Kain, Kohn, Korzsinek, Krausz, Moticska, Nejedlo, Pauk, Paul, Pritz, Schlesinger, Schwarz Gábor, Stayczár, Straka, Weisz VII. oszt., Altmann, Bader, Bódiss, Braun, Erreth, Franki, Kanitzer, Kornis, Misángyi, Puskás, Roth, Tauszig, Velicogna VI. oszt., Brüll, Heinrich, Krausz, Krám, Lövy, Neu­mann, Németh, Orf, Pfeifer, Pollák, Radig, Sasvári, Schlesinger, Schön, Schwarz, Skrbic, Weisz V. oszt., Engel, Kende, Kovács, Krausz, Lőwy,

Next

/
Oldalképek
Tartalom