Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1942

VII. A Ciszterci Diákszövetség. A Szövetség működése. Öregdiák visszanéz

72 zajtalan, de eredményes munka fényes bizonysága annak, hogy élünk, hogy dolgozunk, hogy még baráti, társas összejöveteleinken is az egymást megbecsülő atyafiságos kapcsolatok teremtésével az összefogást szol­gáljuk. Minden reményünk megvan arra, hogy njég fokozottabban tudjuk szolgálni anyagilag és erkölcsileg is Egyesületünk ügyét, mert tagjaink létszáma, különösen a fiatalabb nemzedék köréből igen örvendetesen szaporodik. A jó Isten bőséges áldása jutalmazzon mindenkit, aki meg­értett bennünket és hü maradt az Alma Materhez!" E jubiláris közgyűlésen dr. Várnagy Elemér, városi tanácsnok kegye­letes megemlékezést tartott Makay István, pécsi polgármesterről, egyesü­letünk egykori alelnökéről. A közgyűlés tudomásul vette az egyesület jelenlegi vagyoni állapotát, amelyet már a mult évi Évkönyvben közöltünk és megállapította az 1942/43. isk. évi költségvetési előirányzatot. Utolsó közgyűlésünk óta elhunytak: vitéz Bibor Mátyás, püspöki ura­dalmi számtartó, Ellmann Ödön, árvaszéki elnök, Kelemen József, ny. táblai tanácselnök, Kletzl Béla, bicsérdi plébános, dr. Mülherr Alajos, közjegyző, Nádor Lajos, ny. városi árvaszéki elnök, Özörényi Károly, ny. járásbírósági elnök, dr. Porges Miksa, ny. kúriai bíró, dr. Szüts Jenő, ny. ítélőtáblai tanácselnök, dr. Vértesi Frigyes, hittudományi főiskolai tanár. Taglétszám: örökös tag: 7; alapító tag: 79; rendes tag: 605; összesen: 691; szaparodás: 35 tag. E közgyűlés egyúttal tisztújító közgyűlés is volt. Az új tisztikar és választmány a következőkép alakult meg. Elnök: dr. Virág Ferenc pápai trónálló, megyéspüspök. Alelnökök: dr. Blaskovich Iván, dr. Fischer Béla, Imrefi Imre, dr. Mo­sonyi Dénes, dr. Nendtvich Andor. Ügyvezető alelnök: Kűhn Szaniszló. Titkár: dr. Böröcz Marcell. Jogtanácsos: dr. Jobbágy Valér (főügyész). Pénztáros: Losonczi György. Ellenőr: Halász Antal. Számvizsgáló bizott­ság: Heindl Géza, dr. Szuly Jenő és Wáger Alajos. Rendező és szervező bizottság: Imrefi Imre elnök, dr. Böröcz Marcell, dr. Döry Dénes, dr. Garay Lajos, dr. Gálos László, dr. Jobbágy Valér, Kűhn Szaniszló, Losonczy György, Sikora Gyula tagok. Választmány: Andretzky József, dr. Angyal Béla, dr. Angyal Pá! (Budapest), dr. Ábrányi Alajos, dr. Balassa Miklós, Bognár Gyula, dr. Bo ros István, Borsy Jenő, dr. Búzás Árpád, dr. Buzássy Lajos (Budapest), Czernohorszky József, Czobor Mátyás (Zalaegerszeg), Deák Ignác, Dec­leva Dénes, Deutsch Zsigmond, Dobrozemszky Henrik (Budapest), dr. Dőry Dénes, Fridrich Sándor, dr. Furtényi Géza, dr. Garay Lajos, dr. Gács Ferenc, dr. Gálos László, dr. Gebauer Miklós, dr. German István, dr. Hal József, vitéz dr. Horváth István, dr. Jakab Béla, dr. Jantsits Sándor, (Siklós), dr. Jellachich Lajos, Komócsy István, dr. Koszits Ákos, dr. Kras­sóy Kálmán, Krassóy Nándor, Lajos Gyula, dr. Lutz Miklós, Mattya­sovszky-Zsolnay Tibor, dr. Mihályffy Ernő, Nagy Pál, dr. Németh Kálmán (Mohács), dr. Nónay Tibor (Budapest), dr. Pogány Frigyes (Budapest), Rihmer Aladár, dr. Rihmer Oszkár (Pécsvárad), dr. Scipiades Elemér, dr. Sebestyén Lajos, Sikora Gyula, Sikorszky-Zsolnay Miklós, dr. Sipos István, Soós Nándor, dr. Schaurek Ráfael, dr. Szágyi Károly, vitéz dr. Sze­lenczy Mihály, Tabak Lajos, Tóth Lajos, dr. Varga József, dr. Várnagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom