Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1942

VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben - Az iskola célkitűzése. Értekezletek - 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája

50 Szeptember 9-én Veni Sancte után az intézet dísztermében össze­gyűlt szülők és ifjúság előtt Kühn Szaniszló igazgató évnyitó beszédében kifejtette azokat a kötelességeket, amelyeket a magyar ifjúságnak nem­zetünk súlyos küzdelmében vállalnia kell. Majd Helf László VIII. o. t. elszavalta Havas István: Diákok vára c. költeményét. Ezután ismét az igazgató emelkedett szólásra és gyakorlati utasításokat adott az iskola­évre vontkozólag. Szeptember 27-én a Maurinum előtt levő országzászlóhoz vonultunk, hogy városunk mindkét nembeli ifjúságával együtt tisztelegjünk a magyar lobogó előtt. Az ünnepi beszédet P. Hemm János, a Pius Kollégium rek­tora mondotta. Szeptember 28-án gyászmisében imádkoztunk intézetünk újjáépítő kegyurának, Dr. Werner Adolf zirci apátúrnak lelkiüdvéért. Október 6-án hazafias ünnepélyre gyüjtöttük össze az intézet ifjú­ságát, hogy az aradi vértanuk emlékénél szívébe véssük a legnagyobb áldozattól sem visszariadó hazafias kötelesség tudatát. Erdősy Emi! VIII. o. t., az önképzőkör ifjúsági elnöke ünnepi beszédében párhuzamba állította az aradi vértanuk áldozatát az orosz harctéren értünk és jö­vőnkért küzdő honvédekével, s a nagyszerű példák tanulságait az ifjúság itthoni honvédő munkájára alkalmazta. A zene- és énekkar alkalmi számai is hozzájárultak, hogy a szép beszéd és hangulatos szavalatok hatását a lelkekben elmélyítsék. Ünnepélyünk számai voltak: 1. Himnusz. — 2. Székely Sándor: Október 6. Szav.: Brenner László III. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondta: Erdősy Emil VIII. o. t. — 4. Szögi—Greguss: Aradi gol­gotavirágok. Előadta az énekkar. — 5. Krüger Aladár: Mozdonyok beszélgetnek Ara­don. Szav.: Jilly Iván VIII. o. t. — 6. Hogyan haltak meg? Irta és felolvasta: Helf László VIII. o. t. — 7. Pécsi József: Gyászinduló Erkel Ferenc: Hunyadi László c. operájának zenéjéből. Előadta a zenekar. — 8. Szózat. Október 20-án Endrédy Vendel zirci apátúr nevenapján ünnepi szent­misén imádságban fejeztük ki szeretetünket és ragaszkodásunkat az ifjú­ság nagy barátja és intézetünk kegyura iránt. November 2-án intézetünk hősi halottjairól emlékeztünk meg. Kegye­lettel őrizzük azoknak a tanítványoknak emlékét, akik a becsület meze­jén a hazáért életüket adták. A gyászének elhangzása után Németh Olivér VI. o. t. Dutka Ákos: Krisztus halott regimentje c. verset szavalta el. Appl Vendel VIII. o. t. ünnepi megemlékezésében elénk állította az első és a mostani világháború hős diákjainak példáját. Meghatottan hallottuk azok nevét felsorolni, akik néhány évvel ezelőtt velünk együtt ünnepelték a régi hősöket, s most hősi haláluk révén ők is elfogalták méltó helyüket egykori eszményképeik soraiban. Ifjú életük áldozata új és súlyosabb köte­lességeket ró ránk, és ezeket nekünk is hősi lelkülettel kell vállalnunk. Az ünnepélyt a Szózat hangjaival fejeztük be. November 8-án intézetünk hagyományainak és a ciszterci nevelés szellemének megfelelően tartalmas és szépen látogatott ünnepély kereté­ben áldoztunk Szent Imre emlékének. Az ünnepi beszédet dr. Várnagy Elemér, Pécs szab. kir. város tanácsnoka, ciszterci öregdiák tartotta. Mélyenszántó szavaival párhuzamot vont első szent királyunk kora és napjaink válságos időszaka között. Szent István a válaszúthoz érkezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom