Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1942

VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben - Az iskola célkitűzése. Értekezletek - 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája

38 Iskolaorvosi intézmény. Tanulóink testi egészségének ápolására nagy gondot fordítottunk. Dr. Germán István iskolaorvos és egészségtantanár mindig szívesen állott a növendékek rendelkezésére, felülvizsgálta a torna- és leventefelmentéseket. A tanulók rendszeres orvosi vizsgálatára az idén csak kevés idő jutott, mert iskolaorvosunk, a mellett, hogy az egészségtan órák tanítását elltáta és a legszükségesebb orvosi vizsgála­tokat elvégezte, katonai szolgálatot is teljesített. Egészségi állapot. A t. testület tagjai közül Horvát Adolf az őszi hónapokban, Barna Jácint pedig május—június hónapban betegség miatt nem taníthattak. Tanulóink egészségi állapota általában kielégítő volt. A téli hónapokban a szokásos járványos betegségek: vörheny, kanyaró, mumsz miatt volt több diákunknál hosszabb mulasztás. A testgyakorlás alól felmentettek száma 30. Iskolánk tisztasága, a tantermekbe és folyo­sókra behatoló napfény nagyban segítségünkre van tanulóink egészségi állapotának megvédelmezésében. Leventeképzés. A Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos gimnáziumának leventecsapata, a m. kir. 11. honv. könnyű hadosztálynak alárendelve, az isk. leventeparancsnok irányítása mellett fejtette ki működését. A leventecsapat 1942. szept. 15-én kezdte meg munkáját s a levente­parancsnokság által kiadott tervezet szerint céltudatosan, az időjárásnak megfelelően, a szabadban vagy az iskola tantermeiben törekedett a leventeifjúságot a magyar, a keresztény, a katonás szellemben nevelni. Az ifjúságot két csapatra osztva, 3—3 szakaszban, három oktató s 11 ifjúvezető működésével heti 2, majd kéthetenként 4 órában foglal­koztattuk. A csapatmunka mindig zászlófelvonással s imával kezdődött s ugyancsak zászlólevonással s imával fejeződött be. Minden levente­munkánkat így az Isten és a haza gondolata indította el, hatotta át s fejezte azt be. A levente kirándulásokat, menetgyakorlatokat mindig hadijátékkal törekedtünk hasznossá s élvezetessé tenni. A tereptanismereteket, — mozgást, tájékozódást a terepen, térképolvasást — itt sajátították el gyakorlatiasan. A lőkiképzést gondos elméleti munka előzte meg. A gyakorlati részre, a lőtér használatára, a céllövészetre azonban sajnos nem kerülhetett sor oly mértékben, ahogy azt leventemunkánk megkívánta volna, mert az idő­járás igen sokszor lehetetlenné tette a lőtérre való eljutást. Csapatunk jövőre, az idei ifjúvezető kiképzőtáborok megszervezésé­vel, az ifjúvezetők számának megnövekedésével, fokozottabb s még ered­ményesebb munkát tud végezni. Leventecsapatunk, Kühn Szaniszló tanügyi főtanácsos, igazgató, is­kola leventeparancsnokkal az élen, a következő oktatókból s ifjúveze­tőkből állott. Oktatók: Uj Gyula testn. tanár, Zsák Nándor, Oppe Emil egyet, hallgatók; ifjúvezetők: Köcsky Sándor, Müller László VIII. o., Far­kas Kálmán, Goda Tamás, Kaufmann Iván, Marossy György, Rajkovics Károly, Rull János VII. o., Marton Elemér, Tóth Sándor, Németh László VI. o. tanulók. 1943. január 1-én megalakult intézetünkben dr. Ispánovits Alajos tanár vezetésével a leventék 211. és 212. híradó csapata. A próbaidő

Next

/
Oldalképek
Tartalom