Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1942

VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben - Az iskola célkitűzése. Értekezletek - 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája

70 VII. osztály: Dessewffy Arisztid, Hegyi Béla, Imrő Gábor, Kádas István, Krausz János, Marosy György, Máttyus Sándor, Örs Félix, Rosen­berg György. VIII. osztály: vitéz Ernyey László, Fehér Tamás, Herpay Imre, Ho­mola László, Jilly Iván, Korda György, Nádor Tamás, Sik József, Takács István. * Bencze Ernő, szigetvári plébános úr, iskolánk egykori tanítványa hálás visszaemlékezésül a Ciszterci Rend és nevelő iskolája iránt, egy babérkoszorút — az intézet színeit viselő szalaggal, rajta a Ciszterci Rend kihímezett címerével — adott annak az érettségit tett tanulónak, aki nyolc éven át mindig kivált jóviseletével, szorgalmával, szolgálatkész­ségével és kötelességteljesítésével. A kitüntető jutalomra a tanári testület Bruckner Károly érettségit tett tanulónkat érdemesítette. A könyvjutalmak pénzértéke kb. 750.— P. A segélyek, pénzjutalmak összege: 11.272.95 P. A jóságos Isten fizesse meg a jószívű adakozók áldozatkészségét. A tanulók általános megítélése. Ha rövidebb volt is a tanév korai zárásával, nagy szénszünetével, ha mindezért az iskola erősebb munkát követelt is tanítványaitól, mégis sikerült a régi jó tanulmányi eredmény fenntartása és megőrzése, ezért a kép az idén is nagyon megnyugtató. A bizonyítványt kapott 495 nyilvános tanuló közül kitűnőrendű 59 (11.92%), jelesrendű 39 (7.88%), jórendű 172 (34.75%), elégséges­rendű 145 (29.29%), túlnyomóan elégségesrendű 50 (10.10%), egy tárgy­ból elégtelen 22 (4.44%), két tárgyból elégtelen 4 (0.81%), 3—4 tárgyból elégtelen 4 (0.81%), összesen bukott 30 (6.06%). Céltudatos vezetés, kitartó következetesség, szeretetteljes megértés és türelem voltak azok az eszközök, amelyeket mint nevelők ifjúságunk fegyelmezésében állandóan használtunk. Meg akartuk éreztetni és értetni tanulóinkkal azt, hogy szeretjük őket akkor is, amikor eltiltjuk olyan dolgoktól, melyek ártalmukra lehetnek, és amikor kötelességteljesítést követeltünk akkor is, amikor ez nem volt könnyű. És úgy érezzük, hogy tanítványaink legnagyobb része megértette szándékunkat és szívesen követték szavunkat. Ennek bizonysága a magaviseletnek következő megítélése: A bizonyítványt kapott 495 nyilvános tanuló közül 324 jeles (65.450/0); jó 164 (33.13) és 7 elégséges (1.41Vo). A katolikus iskolák számára készült Utasítás szerint az az eszmény, amelyre nevelni akarunk, amelyet nevelő munkánkkal minél tökéle­tesebben megközelíteni óhajtunk: a katolikus lelkületű magyar ember. Ez az ember a földön áll, de természetfeletti hivatásával az örök életre törekszik, és egész egyéniségével, munkásságával, életével megvalósítója az evangéliumi emberség és öntudatos magyarság eszményének. A mi iskolánkban is ily ifjúságot iparkodtunk nevelni. Az év folya­mán sok-sok nehézség közepette tapasztaltuk a jóságos Isten segítő kegyelmét s most úgy érezzük, hogy munkánk nem volt eredménytelen. Ezért tanár, szülő és diák jún. 11-én alázatos szívvel borult az Ür oltá­rához és imádságos szóval zengte el a Te Deum-ot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom