Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1941

VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez

56 g) N. N. 25 P-t adományozott szegénysorsú tanulóink támogatására. h) N. N. 20 P-t adott jó viseletű szegénysorsú tanulóinknak. Jutalmak. 1. Endrédy Vendel, zirci apátúr, osztályonkint egy-egy dísz­művet ajándékozott a legkiválóbb tanulók jutalmazására. E kitüntető jutalomban a következők részesültek: Horváth György I., Szebényi Imre II., Hornung József III., Boros Béla IV., Wöllner Frigyes V., Litvai Elemér VI., v. Ernyey László VII. és Plächl Béla VIII. o. tanulók. Ugyancsak az intézet kegyura értékes könyvvel jutalmazta Bédi Gábor VIII. és Marth István VIII, o. tanulóknak az énekben tanúsított buzgóságát. 2. Virág Ferenc, pécsi püspök úr a Ciszterci Rend Magyarországon való letelepedésének 800 éves jubileumának emlékére 800 P-t adomá­nyozott, melyből 100—100 P-t a következő tanulók kaptak: Bán Zol­tán I., Tihanyi László II., Éri István III., Csögl János IV., Bányai László V., Gálosi József VI., Bruckner Károly VII., Sebők Lajos VIII. o. tanulók. Az Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár és Hitelbank R. T. a Cisz­terci Rend magyarországi letelepedésének 800 éves évfordulója emlékére a Rend minden egyes intézetéhez 100—100 P-s adományt juttatott el, hogy azt a tanári kar jó magaviseletű, szorgalmas, szegényebb sorsú tanuló jutalmazására fordítsa. Elnyerte: Hopp Ferenc VI. o. t. 3. A III. Béla-jutalomalapítvány kamatját, 40 P-t megkapta: Horváth Mihály VIII. o. t. a történelemben tanúsított kiváló előmenete jutalmául. 4. Endrédy Vendel, zirci apátúr, Istenben boldogult Bitter Illés, clairvauxi apát, intézetünk volt kiváló tanárának emlékére 30—30 P-t ajándékozott a latin és a német nyelvben kiváló egy-egy tanuló jutal­mazására. Elnyerték: Visy Zoltán IV., Bibor Zoltán V., Máttyus Sán­dor VI., Erdősi Emil VII. és Plächl Béla VIII. o. tanulók. 5. Dr. Sípos István, m. kir. kormányfőtanácsos, apát-kanonok, püspöki biztos úr jutalomkönyvet ajánlott fel egy-egy a hittanban buzgó tanuló jutalmazására. Elnyerték: Boross László I., Szigeti Károly II., Pichler József III., Marossy Jenő IV., Boda László V., Kádas István VI., Takács István VII. és Soroncz Ferenc VIII. o. tanulók. 6. Dr. Mosonyi Dénes, nagyprépost, apostoli protonotárius, c. apát úr 1000 pengős jutalomalapítványának kamatját, 35.30 P-t főleg a hittanban tanúsított kiváló előmeneteléért Fájth Vladimir VII. o. t. nyerte el. 7. A Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya 30—30 pengőt ajánlott fel minden osztályban két-két jóviseletű és szorgalmas tanulónak. El­nyerték: Gacsályi László, Szentklárai Jenő I., Budavári Károly, Gábor Gyula II., Buzási László, Cséffalvay Tibor III., Keszthelyi Miklós, Schmidt Antal IV., Kiss Andor, Kiss Ernő V,, Poszt János, Rozs István VI., Gábor Péter, Helf László VII., Kersák Pál, Marót Zoltán VIII. o. tanulók. 8. Dr. Grosch Károly, miniszteri osztályfőnök úr, dr. Mócs Szaniszló, intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére 30 P-t ajánlott fel a latin nyelvben kiváló eredményt elért tanuló jutalmazására. Elnyerte: Appl Vendel VII. o. tanuló. 9. Urbán Ferenc úr a Ciszterci Rend jubileuma alkalmából 100 P-t adományozott két olyan VIII. o. tanulónak, akik közül az egyik papi pályára készül, a másik pedig vallásosságával kitűnt, de nem készül papi pályára. Elnyerték: Aszman György és Marth István VIII. o. tanulók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom