Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez

72 Ünnepeink, Isten a teremtéskor hat napig munkálkodott, a hetediket megszentelte. Figyelmeztetés ez számunkra is; a hétköznap megszokott egyformaságát időnként ünnepi lelkülettel váltsuk fel. Iskolánk első­sorban tanít, de nem feledkezik meg a másik kötelességéről sem, az ünnepélyekről. Ezeken az ünnepélyeken merítünk ihletet a múltból, erőt a jövőre. Szeptember 9-én a szentmisén a Szentlélek áldását kértük egész évi munkánkra, majd az intézet dísztermében rendeztük meg az évnyitó ünnepélyt. Kűhn Szaniszló intézeti igazgató beszédében utalt a minden­napi szorgalmas munka fontosságára. Mindegyikünk egy-egy csavar a nagy gépezetben. Ha egy csavar meglazul, a gép akadozik, ha kiesik, a gép megáll. Az ünnepélyt a Himnusz és Szózat hangjai fejezték be. Szeptember 15-én Kelet-Magyarország és Erdély egy részének vissza­térése alkalmából — azon a napon, amelyen a Kormányzó Ür Őfőméltó­sága bevonult Kolozsvárra — részt vettünk a pécsi iskolák közös tisz­telgésén az országzászló előtt. Intézetünk zenekarának hangjai mellett vonultunk el díszmenetben nemzeti ereklyénk, a zászló előtt. Október 5-én délután nagyszámú közönség előtt rendezte meg Ön­képzőkörünk hagyományos hazafias ünnepségét. Az ünnepséget a Him­nusz és a Rákóczi-induló hangjai nyitották meg. Czeglédy György VII. o. tanuló szavalata után Czoboly István, az irodalmi szakosztály vezetője, mondott szép ünnepi beszédet. Beszédében annak a reményének adott kifejezést, hogy ha mindnyájan méltóak leszünk az aradi 13-hoz, akkor az aradi nagypéntek után újabb ezredévre szóló húsvéti feltámadás haj­nala virrad ránk. Czoboly István beszéde után az intézet énekkara eléne­kelte Gárdonyi: „Mind hősök ők" című darabját, majd az Önképzőkör ének- és zenekara adta elő dr. Kari: Székely fohászát. Cséffalvay Tibor II. és Nikolits Péter II. o. tanuló szavalata után az önképzőkör színi gár­dája Herczeg: A költő és a halál című színművét adta elő nagy sikerrel. A darabban szerepeltek: Katona Kázmér, Vártay Alajos, Gombkötő Sán­dor, Bobány László, Jutás (Jankovics) Titusz, Heckenberger Iván, Wott (Várbíró) Béla VIII. és Zircy Jenő IV. o. tanulók. Az ünnepséget a Szózat és az Erdélyi induló hangjai zárták be. Okt. 20-án, a Ciszterci Rend magyar főpapjának, Endrédy Vendel zirci apátúrnak névünnepén buzgó szívvel imádkoztunk a szentmise alatt, hogy intézetünk kegyura a jóságos Isten segítségével minél többet tudjon alkotni a magyar ifjúság érdekében. Október 27-én rendezte a 47. sz. cserkészcsapatunk tábori beszámo­lóját. Ezen az intézet barátai nagy számban jelentek meg. A derűs, nap­fényes tábori bemutatót komoly számok tették értékessé. Az ünnepség végén az intézet igazgatója mondott néhány szót a cserkészetről a szü­lőknek. November 2-án kegyelettel hódoltunk az intézet hősi halottai emlé­kének. Az ünnepséget az Önképzőkör rendezte. A Himnusz elhangzása után Horváth István VIII. o. t. szavalt megragadó erővel a világháborús hősökről; majd vitéz Arató Miklós, a Kör főtitkára, mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte, hogy a hősök példájuk követésére buzdí­tanak minket. De tévedne az, aki azt vélné, hogy csak a halálban követ­hetjük őket. Igazi utánzásuk a kötelességteljesítésben rejlik. Vállaljuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom