Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

XII. A Ciszterci Diákszövetség

131 tisztv. Budapest, Csertán Ernő s. lelkész, Alsómocsolád, Farkas Gyula MÁV tiszt Máramarossziget, György György László dr. gépkereskedő Budapest, Hipp Károly magántisztv. Tolna, Kruisz Nándor gazdálkodó Sellye, Lovák István erdőbirt. jegyző Mohács, Mészáros Győző dr. rendőr­fog. Budapest, Pollich Flórián Pécs, Szabó Lajos dr. kir. ügyész Nagy­várad, Szűcs József dr. h. postamester Szépkenyerüszentmárton (Szolnok­Doboka vm.). Meghaltak: Bacsó (Breuer) László, Fazekas (Hafner) József, Magyar Károly Ödön, Sziebert Imre dr. * Megkapó ünnepség színhelye volt 1941. jún. 15-én, vasárnap a bel­városi plébániatemplom és a ciszterci gimnázium. Azok a diákok, akik 1889., 1890. és 1891. években tettek ebben a gimnáziumban érettségit és akik ebben az intézetben velük diákoskodtak, tartottak együttes talál­kozót. Amint a jelenlegi diáksereg tanáraik kíséretében bevonult a rendes 8 órás misére, utánuk ment az a 23 öregdiák, akiknek a jó Isten meg­engedte, hogy eljöhettek. Mise után az öregdiákok felkeresték Kühn Szaniszló ciszt. r. igazgatót, akit Tabak Lajos üdvözölt meleg szavakkal. Az igazgató lendületes válasza után a társaság kiment a temetőbe, ahol koszorút helyeztek el a ciszt. rend sírboltján, Inczédy Dénes és Buzássy Ábel volt tanáraik sírján; utóbbi helyen Szieberth Imre kegyeletes sza­vakkal emlékezett meg Sebő Gusztáv öregdiák váratlan és fájdalmas elhunytáról. A Pécsi Katolikus Körben volt a társasebéd. Az ünnepi beszédet dr. Angyal Pál tartotta; mély gondolatokban vázolta azokat az eszmé­nyeket, melyeket a ciszterci tanárok nevelő tanítása egész nemzedékek lelkében, szívében megteremtett. Dr. Orbán Márton a ma jelentkező sok eltévelyedéssel szemben rámutatott arra a teremtő erőre, mely a cisz­terci tanárok kezéből kikerült mai fiatal nemzedékben a magyar nemzet és faj megerősödését fogja szolgálni. Kűhn Szaniszló igazgató lelkes beszédben megköszönte azt a szeretetet, mellyel az öregdiákok az esz­ményi ciszterci tanár és annak világfelfogása iránt mindenkor viseltetnek. Imrefi Imre szomorú szívvel állapította meg, hogy a legutóbb, 3 évvel ezelőtt megtartott együttes találkozó óta a halál 16 kedves diáktestvé­rüket szólította a jobb hazába; indítványára üdvözlő táviratokat intéztek Endrédy Vendel zirci apátúrhoz, üdvözlő sorokat a régi tanárok közül egyedül élő Légár Hugó kiérdemült tanárukhoz. Majd a társaság elhatá­rozta, hogy 2 év múlva újból összejönnek. A találkozón megjelentek: dr. Angyal Pál egyetemi nyilvános rendes tanár (Budapest), Balassa Sándor nyug. polg. isk. igazgató (Pestszent­erzsébet), Baranyai József pécsi gyógyszerész, Burgics Vilmos nyug. máv. főintéző (Balatonberény), dr. Deutsch Zsigmond pécsi téglagyáros, dr. Dobrozenszky Henrik nyug. tábori főesperes (Budapest), Fortvingler István nyug. körjegyző (Rácváros), vitéz Granasztói István nyug. tábornok (Pécs), Füzy Gyula nyug. körjegyző (Pécs), Imrefi Imre nyug. kir. ítélő­7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom