Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1940

VI. Iskolai hatóságok. — Tanári testület

89 * Bencze Ernő, szigetvári plébános úr, iskolánk egykori tanítványa hálás visszaemlékezésül a Ciszterci Rend és nevelő iskolája iránt, egy babérkoszorút — az intézet színeit viselő szalaggal és rajta a Ciszterci Rend kihímezett címerével — adott annak az érettségit tett tanulónak, aki nyolc éven át mindig kivált jóviseletével, szorgalmával, szolgálat­készségével és kötelességteljesítésével. A kitüntető jutalomra a t. tes­tület Szelenczy Mihály, érettségit tett tanulónkat érdemesítette. A jóságos Isten fizesse meg a jószívű adakozók áldozatkészségét! VI. Iskolai hatóságok. — Tanári testület. A Nagy Lajos-gimnázium fenntartója: a magyar Ciszterci Rend. Rendfőnök és az intézet kegyura: Endrédy Vendel, zirci apát. Az iskola a Katolikus Iskolai Főhatóság (K. I. F.) igazgatása alatt áll, melynek elnöke: dr. Serédi Jusztinián, bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. Katolikus tanügyi elnök-főigazgató: dr. Kürti Menyhért, ciszterci r. áldozópap, c. tanker, kir. főigazgató. Dunántúli kerületi katolikus tanügyi megbízott főigazgató: Milakovszky László. Püspöki biztos: dr. Sipos István, m. kir. kormányfőtanácsos, apát­kanonok, szemináriumi rektor. Az állami felügyeletet gyakorolja: dr. Hóman Bálint, m. kir. vallás­és közoktatásügyi miniszter. Tankerületi kir. főigazgató: dr. Fodor Ferenc, egyetemi ny. rk. tanár,

Next

/
Oldalképek
Tartalom