Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1939

XIV. Ifjúsági egyesületek

93 szistens: Marosy György IV. o. t.; II. asszistens: Windheim János IV. o. t.; háznagy: Imrő Gábor iV. o. t.; lektorok: Hegyi Béla IV. o. t. és Bányai László III. o. t.; sekrestyések: Rozs István IV. o. t. és Hergenrőter Antal III. o. t.; könyvtárosok: Hebling Ernő IV. o. t. és Angster Pál III. o. t.; konzultorok: Hargittay Emil IV. o. t., Gregorics Sándor III. o. t. és Páva István II. o. t.; a missziós szakosztály vezetője: Klesch Jenő IV. o. t.; folyóiratkezelő: Ott Miklós IV. o. t. Oly tanulók egyesületének tartjuk a kongregációt, akik életükkel vallják, hogy az ember legnagyobb baja a bűn, és legnagyobb java Isten kegyelme. Ereznie kell a kongreganistának, hogy szenvedélyes, ösztönös, bűnre hajló egyéniségünkben, mint csiszolatlan, alaktalan márványtömb­ben él, lappang valaki, akit ki kell fejtenünk, ki kell emelnünk, aki más­kép néz a világba, máskép akar, másért lelkesedik, mint mi. Ezt a „más valakit" kialakítani, úrrá tenni magunkban: ez a mi célunk, ezért tömö­rülünk mi a kongregációba. Oly tanulók gyülekezete tehát a kongregáció, akik reggel, délben és este, étkezés előtt és után rendesen imádkoznak, a jószándékot felkeltik, lelkiismeretüket megvizsgálják, a szentmisét el nem mulasztják, szeretet­tel járulnak a szentségekhez, akik hitüket kifelé és bátran megvallják, akik apostolkodnak, egyszóval katolikus életet öntudatosan élnek. Kon­gregációnk működésében ezeket az irányelveket tartotta szem előtt. Gyűléseinket kéthetenkint tartottuk, csütörtök d. u. 4—5-ig. Lelki­olvasmánnyal kezdtük, majd az ájtatossági rész közben volt a szt. beszéd, melyben a kongregáció célkitűzéseivel, az Or Jézus iránt való odaadó szeretetről, a missziós gondolatról, a jellegzetes hibák ellen való küz­désről és eszközeiről: a jó szándék felkeltéséről, a lelkiismeretvizsgá­latról, az imádságos és eucharistikus lelkület ápolásáról szóltunk, mind­ezt szoros kapcsolatba hozva a Szűzanya tiszteletével és szeretetével. Ezeknek az elmélkedéseknek célja az volt, hogy az ifjú lélek mélyén fekvő legdrágább értékeket csiráiból kikeltse és örökké megmaradó gyü­mölcsözésre késztesse. Május 26-án 35 tanuló tett fogadalmat arra, hogy a Boldogságos Szűz iránti tiszteletet önmagában gyarapítja és másokban is feléleszti, növeli. A tagfelvételt Kühn Szaniszló, gimnáziumunk igaz­gatója végezte. Lélekemelő beszédben fejtette ki a kongregáció célját, elveinek az életben való hűséges követését, égi jutalmát. Gyönyörű gon­dolatai bizonyára felejthetetlenek lesznek az új és a régi tagoknál egy­aránt. A jelöltek magistere Bruckner Károly V. o. t., kongregációnk tavalyi prefektusa volt. Fáradozását könyvajándékkal jutalmaztuk meg. A tagok száma 58 volt. Az intézet bőkezű támogatásával folytattuk kis könyvtárunk felfris­sítését. Űj könyvekre 52.90 P-t fordítottunk. Faludi Ferenc-önképzőkör. Szervezetileg a Kör az idei tanévben a következőképen alakult meg. Vezető tanár: Módly Dezső; ifjúsági elnök: Hergenrőder Miklós VIII. o. t.; titkár: Máttyus Adorján VIII. o. t.; fő­jegyző: Halmos Árpád VIII. o. t.; jegyző: Jankovics Titusz VII. o. t.; aljegyzők: Horváth Mihály és Jilly Pongrác VI. o. t.; pénztáros: Geb­hardt István VIII. o. t.; háznagyok: Burits Oktáv VIII. o. t., Arató Miklós VII. o. t. és Meszlényi György VI. o. t.; zsengetáros: Uj László VIII. o. t.; lapkezelő: Szalai János VII. o. t.; ellenőr: Pap László VII. o. t. Az iro-

Next

/
Oldalképek
Tartalom