Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1939

VIII. Adatok az 1939/40. iskolai év történetéhez

67 Jutalmak. 1. Endrédy Vendel, zirci apátúr osztályonkint egy-egy díszművet adományozott a legkiválóbb tanulók jutalmazására. E kitün­tető jutalomban a következők részesültek: Cserfai Sándor I., Szabó Dezső II., Bányai László III., Krausz János IV., Benkő László V., Jilly Pongrác VI., Szilczer Lajos VII. és Máttyus Adorján VIII. o. tanulók. Ugyancsak az intézet kegyura értékes könyvvel jutalmazta Sárosi József és Szupper Márton VIII. o. tanulóknak az énekben tanúsított buzgóságát. 2. Virág Ferenc, pécsi püspök úr 50 pengős ajándékát Halmos István Árpád VIII. o. t. kapta meg. 3. A III. Béla jutalomalapítvány kamatját, 40 pengőt megkapta: Gebhardt István VIII. o. t. 4. Endrédy Vendel, zirci apátúr Istenben boldogult Bitter Illés, claivauxi apát, intézetünk volt kiváló tanára emlékére 30—30 P-t aján­dékozott a latin és a német nyelvben kiváló egy-egy tanuló jutalmazá­sára. Elnyerték: Horváth Mihály VI. o. és Bobány László VII. o. t. 5. Sipos István dr., m. kir. kormányfőtanácsos, apát-kanonok, püspöki biztos úr jutalomkönyveket ajánlott fel egy-egy a hittanban buzgó tanuló jutalmazására. Elnyerték: Hornung József I., Páva István II., Németh Olivér III., Máttyus Sándor IV., Takács István V., Meszlényi György VI., Arató Miklós VII. és Burits Oktávián VIII. o. tanulók. 6. Mosonyi Dénes dr., nagyprépost, apostoli főjegyző, c. apát úr 1000 pengős jutalomalapítványának kamatját, 32.50 P-t főleg a hittanban tanúsított kiváló előmeneteléért Bruckner Károly V. o. t. nyerte el. 7. A Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya 20—20 pengőt ajánlott fel minden osztályban két-két jóviseletű és szorgalmas tanulónak. El­nyerték: Cséffalvay Tibor, Gyurisics Tamás I., Medveczky Endre, Kompa Zoltán II., Székely László, Kiss Andor III., Hopp Ferenc, Windheim János IV., Fajth Vladimir, Helf László V., Rostás Pál, Sebők Lajos VI., Havassy Szilárd, ifj. Török József VII., Deák Ferenc, Szendrődi Valér VIII. o. tanulók. 8. Grosch Károly dr., miniszteri osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr., intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére 30 P-t ajánlott fel a latin nyelvben kiváló eredményt elért tanuló jutalmazására. Elnyerte: Czoboly István VII. o. tanuló. 9. Egy magát megnevezni nem akaró volt tanítványunk Baumgartner Alán dr., ciszt. r. tanár, alapító cserkészparancsnok áldott emlékére 100 P-t adományozott. Elnyerték: Sik József V. és Marót Zoltán VI. o. tanulók. 10. Wáger Ferenc, oki. bányamérnök, bányafőfelügyelő úr 30 P-t adományozott a vallástanban kiváló tanuló jutalmazására. Megkapta: Appl Vendel V. o. tanuló. 11. Kóczián Jenő és neje 1000 pengős jutalomalapítványának ka­matját, 41.67 pengőt megkapta Plächl Béla VI. o. tanuló. 12. Czwingler Ferenc ny. bankigazgató és neje Istenben boldogult fiúk emlékére 40 P-t ajánlott fel egy I. osztályi, vallásos, jó viseletű tanuló jutalmazására. Megkapta: Strnád József I. o. tanuló. 13. Stein Lajos dr., kormányfőtanácsos úr az intézetnek adományo­zott 1000 pengős pécsi takarékpénztári részvény évi osztalék-összegét (40 P-t) elnyerte: Radó Aurél II. o. tanuló. 8*

Next

/
Oldalképek
Tartalom