Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1938

IX. Adatok az 1938/39. iskolai év történetéhez

102 6. Grosch Károly dr., miniszteri osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr., intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére 30 pengőt ajánlott fel a latin nyelvben kiváló eredményt elért tanuló jutalmazására. Elnyerte: Gebhardt István VII. o. tanuló. 7. A Ciszterci Diákszövetség Pacsi Osztálya 25—25 P-t ajánlott fel minden osztályban 2—2 jóviseletű és szorgalmas tanulónak. Elnyerték. Gábor Ferenc, Radó Antal I. o., Gunderlach József, Kiss Andor II. o., Gálosi József, Litvai Elemér III. o., Bruckner Károly, Gábor Péter IV. o., Bán László, Aszman György V. o., Heidecker István, Papp László VI. o., Szendrődi Valér, Tarjányi Sándor VII. o., Dömötör Gyula, Fülöp Nándor VIII. o. tanulók. 8. Egy magát megnevezni nem akaró volt tanítványunk Baumgartner Alán dr., císzt. r. tanár áldott emlékére 100 P-t adományozott. Elnyerték: Mohay Károly V, és Szelenczy Mihály VI. o. tanulók. 9. Wáger Ferenc, bányafelügyelő úr 30 pengőt adományozott a vallás­tanban kiváló tanuló jutalmazására. Megkapta: Marosszéki Rudolf VII. o. t. 10. Fridrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletű és jeles tanul­mányi előmenetelü tanuló részére adományozott 20 pengős jutalmát meg­kapta: Deák Ferenc VII. o. t. 11. Kóczián Jenő és neje 1000 pengős jutalomalapítványának kamat­ját, 41.67 pengőt megkapta: Horváth István VI. o. t. 12. Cwingler Ferenc és neje 40 P-t ajánlott fel egy első osztályi, val­lásos, jó tanuló jutalmazására. Megkapta: Zsolnai Tibor I. o. t. 13. Stein Lajos dr., kormányfőtanácsos úr az intézetnek adományozott 1000 pengős pécsi takarékpénztári részvény évi osztalék-összegét (35 P) elnyerte: Angster János VIII. o. t. 14. A Pécsi Karének Egyesület 10 pengős jutalmát Járányi Károly VIII. o. t. kapta az énekben tanúsított buzgóságáért. 15. A pécsi rk. főgimnáziumban 1908. évben érettségit tett diákok 30 éves iskolatársi találkozójuk alkalmából a) 20 P-t adtak néhai Magdics Gáspár volt osztályfőnökük és tanáruk emlékére egy a VII. oszt.-ban a matemati­kában és bj 20 P-t néhai Tordai Ányos dr., ciszt. r. házfőnök, bajai gim­náziumi igazgató, tanügyi főtanácsos, volt magyar tanáruk emlékére egy a VI. oszt.-ban a magyar nyelvben és irodalomban kiváló szegénysorsú, magyar anyanyelvű és kifogástalan viseletű tanuló jutalmazására. Az a) jutalmat Uj László VII. o. tanuló, a b) jutalmat Szílczer Lajos VI. o. tanuló kapta meg. 16. Gimesy Ferenc dr., kaposvári ügyvéd úr, intézetünk volt növendéke 50 pengőt adományozott egy általánosan jó előmenetelü, katolikus val­lású iparos szülők gyermekének. Elnyerte: Windheim János III. o. t. 17. Magát megnevezni nem akaró szülő 20 pengőt adományozott a hit­tanban kiváló előmenetelü IV. oszt. tanuló részére. Megkapta: Sik József IV. o. t. 18. Radnai István főjegyző úr, Istenben boldogult fia emlékére 20 P-t adományozott egy III. osztályi szorgalmas, jó viseletű tanuló jutalmazá­sára. Megkapta: Halmos László III. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom