Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

XV. A Ciszterci Diákszövetség

84 A ciszterciek pécsi gimnáziumában 1907-ben érettségizettek 1937. szeptember hó 19-én tartották érettségijük 30. évfordulója alkalmával talál­kozásukat. Az öregdiákok a „Primus" hangjaira gyülekeztek a gimnázium udvarán és onnan a kisdiákokkal együtt mentek át a belvárosi temp­lomba a diákmisére. A Te Deumos misét ez alkalommal volt osztály­főnökük, Bitter Illés clairvauxi apát mondotta. A segédlettel mondott mise után a jelenlévőket apáti áldásában részesítette. A szentmise után a Nádor-kávéházban gyülekeztek az öregdiákok. Megjelentek a következők: Baumann Béla döbröközi főjegyző, Bőbel Miklós dr. bírósági titkár (Pécs), Fényes Antal püspöknádasi, Garai Béla dunapataji plébános, Horváth Gyula pécsi máv. intéző, Johann Béla dr. belügyi államtitkár (Budapest), Kammerer Ferenc elekpusztai földbirtokos, Martinkovits János lakócsai, Müller József vajszlói plébános, Petrovich István egyházi karnagy (Pécs), Petrovics Ede hittanár (Pécs), Som­falvi (Schuman) Ferenc alezredes (Pécs), Sikorszky-Zsolnay Miklós gyá­ros (Pécs), Szőnyi (Szünstein) Sándor máv. tanácsos (Pécs), Tóth Lajos postatanácsos Pécs, Wágner Lajos dr. hittanár Zágráb. A reggeli után Bitter Illés a rendház apátsági termeiben, Hang Dániel dr., Námessy Medárd és Börötzffy Károly, az öregdiákok volt tanárainak társaságában fogadta tisztelgésüket. Johan Béla dr. államtitkár üdvözölte a volt osztály­főnököt és a tanárokat. Keresetlen szavaiban hangsúlyozta, hogy a hála és az emlékezés hozta 30 év múlva vissza őt és társait a megújhodott régi gimnáziumba. Bitter Illés szokásos szónoki készségével mutatott rá arra a mindent lenyűgöző magas célra, amelyért a ciszterciek volt diák­jainak küzdeniök kell. Bőbel Miklós dr. ez alkalomra írt „Nefelejcsek" c. hangulatos versével könnyet lopott a tanárok és öregdiákok szemébe. Ezután Kííhn Szaniszlót, az intézet jelenlegi igazgatóját keresték fel, akit Garai Béla dunapataji plébános üdvözölt. Az igazgató az örök ciszterci diákra és az örök ciszterci tanárra hivatkozva, megígérte, hogy időtlen­időkig ugyanabban a szellemben fogja a rend nevelni a rájuk bizott ifjú­ságot, mint 30 év előtt és még azelőtt. Ezután Kühn Szaniszló igazgató szo­kásos szolgálatkészségével bemutatta az új gimnáziumot minden részle­tében a megjelenteknek, amelynek során az intim hatású kápolnában az elhunyt tanárok és társaik lelkéért imádkoztak. Ezután az épület hősi emléktáblájához mentek, ahol Baumann Béla főjegyző az emlékezéstől meghatott hangon, szép szavak kíséretében helyezte el az öregdiákok koszorúját. A találkozói ebédet a Mecsek-szállóban költötték el, amely alka­lommal Wágner Alajos dr. megkapó beszédben fejtegette, hogy idegen anyanyelve és idegen nemzetisége ellenére is miként szívta magába Pécsett a hazafiság gyönyörű tanításait, amelyekért örökké hálás lesz és hazájába visszatérve, mindig kegyeletes emlékezéssel fog a gimnáziumra és tanáraira visszaemlékezni. Bitter Illés válaszolt a szónoknak, kiemelve, hogy minden pusztulás után a magyar szerzetes volt az, aki val­lásos és hazafias tanításaival a nemzetbe belecsöpögtette azokat az eszményeket és reményeket, amelyek az ország és a nép boldo­gulására vezethettek. Ez alkalommal olvasták fel azokat a táviratokat és leveleket, ame­lyekkel a megjelenés alól kimentették magukat: Fauszt Antal nagyvejkei

Next

/
Oldalképek
Tartalom