Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

XV. A Ciszterci Diákszövetség

81 és a távoli temetőkben nyugvó volt tanáraikról, Baumgartner Alánról, Szántó Kamillról és érettségi elnökükről, Vass Bertalan főigazgatóról. Ünnepi ebédre a Pécsi Katolikus Körben jöttek össze, ahol felköszön­tötték a körükben megjelent volt osztályfőnöküket, aki viszont volt ta­nítványait — akiket nyolc éven át tanított és vezetett — üdvözölte. A tíz év előtt érettségizettek közül a találkozón megjelentek: Babó­csay József dr. városi tisztviselő (Pécs), Balázs Lóránt dr. orvos (Mohács), Borbély György dr. közig. tb. fogalmazó (Pécs), Boros Oszkár ÖTI tiszt­viselő (Pécs), Cser József oki. jegyző (Egerág), vitéz Dénes Sándor dr. számvevőségi tisztv. (Pécs), Draskóczy Gábor internátusi igazgató (Buda­pest), Glatt Ferenc magántisztviselő (Pécs), Glatt Imre oki. tanár (Pécs), vitéz Keresztes-Fischer Ferenc vm.-i gazdasági s.-felügyelő, Kiss Emil Viktor dr. városi orvos (Pécs), Koós Zoltán gazdálkodó (Siklósbodony), Lauber Tibor üzemvezető (Pécs), Halasy-Nagy József dr., a Nemzeti Bank tisztviselője (Budapest), Pongrácz Tibor dr. ügyvédjelölt (Pécs), Rostás Lajos dr. orvos (Pécs), Szieberth István oki. gazda (Pécs), Werner László gazdasági s.-tiszt (Ormánypuszta). Távolmaradásukat kimentették: Bartos Rezső dr. orvos (Baja), Birkás Géza dr. szfőv. fogalmazó (Budapest), Fol­bert Győző főhadnagy (Tapolca), Csornay (Fricker) József dr. orvos (Pécs), Gerencsér Ferenc oki. tanár (Budapest), Gregor Géza (Pécs), Je­szenszky Ferenc földbirtokos (Bükkösd), Kerkápoly Zoltán kgi iroda­főtiszt (Felsősegesd), Kurucz Sándor postatiszt (Budapest), Martos (Mauthner) Jenő dr. orvos (Budapest), Nagy Sándor gyógyszerész (Buda­pest), Kovács (Puklolvetz) István kat. lelkész (Vranjevo, Aracs), Nádas (Reichner) János dr. malomellenőr (Pécs), Szabolcs (Straka) Rezső mér­nök (Mány) és Umathum János tanító (Felsőgalla). * Június 24-én 27 öregdiák gyülekezett a ciszterci Nagy Lajos-gimná­zium udvarában. Az élethivatás elszórta őket a csonka haza négy tája felé, de 15 év után visszajöttek, hogy felidézzék a régi emlékeket, újra megszorítsák egymás kezét, a tanároknak pedig megköszönjék, hogy em­bert faragtak belőlük. Kilenc órakor „rendben" átvonultak a belvárosi templomba, ahol a főoltárnál Szentes Károly székesegyházi karkáplán mondott szentmisét az élő osztálytársakért, a mellékoltároknál pedig Árpás Ferenc a meg­halt tanárokért, Varga Nándor az elhunyt iskolatársakért. Ministráltak az osztálytársak. Szentmise után tisztelegtek Kühn Szaniszló igazgató és a megjelent tanárok előtt. Az osztálytársak háláját és ragaszkodását Szentes Károly tolmácsolta lendületes, szívből fakadó szavakkal. Kühn Szaniszló igazgató válaszában hangsúlyozta, hogy a nevelés nehéz, felelősségteljes munkáját mindig örömmel végzik, mert a visszatérő öregdiákok ragaszkodása mu­tatja, hogy ez a munka nem volt hiábavaló. Az üdvözlés után a hősi halottak emlékművéhez vonultak. Itt Rihmer László dr. mondott szép beszédet és babérkoszorút helyezett el. Ezután Nagy Vazul igazgató kalauzolásával megtekintették az új gimná­ziumot. A régi „öreg" iskolát, a „praktikus zöld padokat", sajnos, nem találták. Visszasírták. De az újat megcsodálták. Tizenegy órakor lemen­6

Next

/
Oldalképek
Tartalom