Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez

44 15. Stein Lajos dr., kormányfőtanácsos úr az intézetnek adományo­zott 1000 pengős pécsi takarékpénztári részvény évi osztalék-összegét elnyerte: Dlusztus Mátyás VIII. o. t. 16. A Pécsi Karének Egyesület 10 pengős jutalmát Vincze Ferenc VIII. o. t. kapta az énekben tanúsított buzgóságáért. 17. A tavalyi 55 éves találkozó résztvevőitől felajánlott 30—30 pen­gőt megkapta: Halmos László II. és ifj. Szalay János V. o. t. 18. Az 1887-ben érettségizett öregdiákok volt osztályfőnökük, Békefi Rémig dr. zirci apát emlékére 30 P jutalomdíjat ajánlottak fel ama VIII. o. tanuló részére, aki a történelemben kiváló szorgalmat tanúsít. Elnyerte: Köves József VIII. o. t. 19. A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége által a köz­alkalmazottak gyermekeinek felajánlott 15 P-t Kecskés Gyula V. o. t. kapta meg, 20. Rapaics Rajmund dr. nyug. főiskolai tanár 10—10 P-t adomá­nyozott szépen sikerült virág-fénykép jutalmazására. Elnyerték: Ángyán András VI. és Zsabokorszky Ferenc V. o. t. 21. Werner Adolf dr., zirci apátúr 20 drb. imakönyvet, Vargha Dám­ján dr., ciszterci r. egyetemi tanár úr, Várkonyi Fidél dr., egyet, lelkész úr, Kühn Szaniszló igazgató és Oppermann Balduin dr. könyveket aján­lottak fel jó viseletű és szorgalmas tanulók jutalmazására. Elnyerték: Gerbl János, Gregorics Sándor, Gyenis Árpád, Hámori Károly, Marton Elemér, Pétek Olivér I., Agg István, Bencze Péter, Benkő Ferenc, Gálosi József, Goda Tamás, Hargittay Emil, Krausz János, Marosy György, Máttyus Sándor, Roboz László II., Benkő László, Erdősi Emil, Orbán Andor, Szász János III., Jilly Pongrác, Zádor Miklós IV.. Balassa László, Erdős István, Flach Ferenc, László Károly, ifj. Török József V., Barna Kornél, Burits Oktáv, Máttyus Adorján, Österreicher Ervin VI., Angster János, Balatonyi Tibor, Bálványi János, Mensáros Andor, Rudasi Henrik, Sattler Tibor, Szász László, Visnya József VII., Barlay Ödön, Jambrich Kázmér, Schumann János, Sótonyí Gyula, Tegzes József VIII. o. tanulók. 22. Mayer Móric tanár úr könyvvel jutalmazta meg Szieberth László VIII. o. tanulót hét évi buzgó minisztrálásáért. 23. A felső osztályiak Mária Kongregációja a következőket részesí­tette könyvjutalomban: Gebhardt István, Imrő György VI., Almási Elemér, Barlay Ödön, Brenner Valér, Nagy Andor és Szieberth László VIII. o. tanulókat. A jóságos Isten fizesse meg a jószívű adakozók áldozatkészségét!

Next

/
Oldalképek
Tartalom