Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1937

VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez

43 Jutalmak. 1. Werner Adolf dr., zirci apátúr osztályonkint egy-egy díszművet adományozott a legkiválóbb tanulók jutalmazására. E kitün­tető jutalomban a következők részesültek: Áfra Dénes I., Litvai Elemér II., Sik József III., Horváth Mihály IV., Szilczer Lajos V., Hufgárt Árpád VI., Valkó Gáspár VII. és Hering József VIII. o. tanulók. Ugyancsak az intézet kegyura értékes könyvvel jutalmazta Szal­mássy Lajos és Szupper Dezső VIII. o. tanulóknak az énekben tanúsított buzgóságát. 2. Virág Ferenc, pécsi püspök úr 50 pengős ajándékát Tomszer Ferenc VIII. o. t. kapta meg. 3. A III. Béla jutalomalapítvány kamatját, 40 pengőt megkapta: Bajomi Miklós VIII. o. t. 4. Tóth Tihamér dr., c. püspök úr az eucharisztikus szentév és a Szent István jubileumi év alkalmából könyvekkel ajándékozta meg a ma­gyar ifjúságot. A jutalomkönyvekből 100 példányt intézetünk ifjúsága kapott, melyeket adandó alkalommal osztottunk, illetve osztunk ki a fiúk között. 5. Sipos István dr., apát-kanonok, püspöki biztos úr jutalomkönyvet ajánlott fel egy-egy a hittanban buzgó tanuló jutalmazására. Elnyerték: Bányai József I., Imrő Gábor II., Nádor Tamás III., Szendrődi Rezső IV., Arató Miklós V., Baka Zoltán VI., Ákos Károly VII. és Brenner Valér VIII. o. tanulók. 6. Mosonyi Dénes dr., nagyprépost, apostoli főjegyző, c. apát úr 1000 pengős jutalomalapítványának kamatját 32 P 50 f-t, főleg a hittan­ban tanúsított kiváló előmeneteléért Gebhardt István VI. o. tanuló nyerte el. 7. Grosch Károly dr., min. osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr., inté­zetünk Istenben boldogult tanára emlékére 30 pengőt ajánlott fel a latin nyelvben kiváló eredményt elért tanuló jutalmazására. Elnyerte: Király András VII. o. t. 8. A Ciszterci Diákszövetség 25—25 pengőt ajánlott fel minden osz­tályban 2—2 jóviseletü és szorgalmas tanulónak. Elnyerték: Gunderlach József, Pesti Dénes I., Hopp Ferenc, Windheim János II., Bruckner Károly, Haraszti József III., Kozma József, Marth István IV., Jankovich Titusz, Perlaky József V., Bartos István, Szendrődi Valér VI., Gauser József, Horváth Gyula VII., Ritter János, Scheich Ádám VIII. o. tanulók. 9. Egy magát megnevezni nem akaró volt tanítványunk Baumgartner Alán dr. ciszt. r. tanár áldott emlékére 100 P-t adományozott. Elnyerték: Szalmássy Lajos VIII. és Horváth István V. o. t. 10. Wáger Ferenc, bányafelügyelő úr 30 pengőt adományozott a val­lástanban kiváló tanuló jutalmazására. Megkapta: Nagy Andor VIII. o. t. 11. Friedrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletü és jeles ta­nulmányi előmenetelű tanuló részére adományozott 20 pengős jutalmát megkapta: Papp László V. o. t. 12. A Pécsi Nemzeti Casino 15—15 pengővel jutalmazta Almási Ele­mér és Barlay ödön VIII. o., s 10 pengővel Kecskés László VII. o. tanulót. 13. Kóczián Jenő és neje 1000 pengős jutalomalapítványának ka­matját, 40 pengőt megkapta: Marosszéki Rudolf VI. o. t. 14. Cwingler Ferenc és neje 40 pengőt ajánlott fel egy első osztályi, vallásos, jó tanuló jutalmazására. Megkapta: Kiszt Imre I. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom