Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1936

V. Adatok az 1936/37. iskolai év történetéhez

46 8. Vitéz Berde Károly dr., egyetemi ny. r. tanár úr annak emlékérc, hogy fia hat évig volt intézetünk növendéke, hat könyvet ajánlott fel jóviseletű és kiváló előmenetelű tanulók jutalmazására. Elnyerték: Bál­ványi János, Fejes László VI., Scheich Ádám, Schumann János VII. és Baunok Gedeon, Hujber Jenő VIII. o. tanulók. 9. A Ciszterci Diákszövetség 25—25 pengőt ajánlott fel minden osz­tályban 2—2 jóviseletű és szorgalmas tanulónak. Elnyerték: Rosinger Antal, Hopp Ferenc I., Bruckner Károly, Erdősi Emil II., Kádár Miklós, Selényi Zoltán III., ifj. Szalai János, Papp László IV., Hufgárt Árpád, Marosszéki Rudolf V., Balatonyi Tibor, Rudasi Henrik VI., Dlusztus Mátyás, Tomszer Ferenc VII., Hujber Jenő, Tóth István VIII. o. tanulók. 10. Wáger Ferenc, bányafőfelügyelő úr 30 pengőt adományozott a vallástanban kiváló tanuló jutalmazására. Megkapta: Halmos László I, o. t. 11. Grosch Károly dr., min. tanácsos úr, Mócs Szaniszló dr., inté­zetünk Istenben boldogult tanára emlékére 30 pengőt ajánlott fel a latin nyelvben kiváló eredményt elért tanuló jutalmazására. Elnyerte: Almási Elemér VII. o. t. 12. Friedrich Sándor, gyógyszerész úrnak egy jóviseletű és jeles ta­nulmányi előmenetelű tanuló részére adományozott 20 pengős jutalmát megkapta: Szilczer Lajos IV. o. t. 13. A Pécsi Nemzeti Casino 20—20 pengővel jutalmazta: vitéz Pintér István és Hervay Ferenc VIII. o. tanulókat. 14. Köves Gusztáv, kereskedő úr adományából 10 10 pengőt kaptak: Litvai Elemér I. o. és Haraszti József II. o. tanulók. 15. Kóczián Jenő és neje 1000 pengős jutalomalapítványának kamat­ját, 39.41 P-t megkapta: Baka Zoltán V. o. t. 16. Cwingler Ferenc és neje 40 pengőt ajánlott fel egy első osztályi, vallásos, jó tanuló jutalmazására. Megkapta: Windheim János I. o. t. 17. Stein Lajos dr., kormányfőtanácsos úr az intézetnek adományo­zott 1000 pengős pécsi takarékpénztári részvény évi osztalék-összegét elnyerte: Lassan József VIII. o. t. 18. A Pécsi Karének Egyesület 10 pengős jutalmát Nemes Tibor VIII. o. t. kapta az énekben tanúsított buzgóságáért. 19. Werner Adolf dr., zirci apátúr 4 drb. Szent Mór-Emlékkönyvet, Vargha Dámján dr., ciszt. r. egyetemi tanár úr 8 drb. könyvet és Kühn Szaniszló igazgató 15 drb. könyvet ajánlott fel jóviseletű és szorgalmas tanulók jutalmazására. Elnyerték: Marosy György, Bencze Péter, Krausz János I., Korda György, Ott Márton, Szabó Emil II., Aszmann György, Jilly Pongrác, Massay Walter III., Makay István, Marton János, Tihany­vári István IV., Ángyán János, Bartos István, Burits Oktávián, Öster­reicher Ervin V., Angster János, Rhédey Nándor, Valkó Gáspár VI., Hering József, Jambrich Kázmér, Ritter János, Sótonyi Gyula, Tegzes József VII., Béres József, Erdorf József, Németh Ferenc VIII. o. tanulók. 20. Mayer Móric tanár úr könyvekkel jutalmazta meg Turi Vendel IV. és Szieberth László VII. o. tanulókat buzgó minisztrálásukért. 21. Ismeretlen jótevő könyvjutalomban részesítette: Márton Zoltán, Simalcsik Miklós és vitéz Szelenczy Tibor VIII. o. tanulókat. 22. A Mária Kongregáció a következőket részesítette könyvjutalom­ban: Gebhardt István V., Almási Elemér, Barlay Ödön, Brenner Valér,

Next

/
Oldalképek
Tartalom