Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1933

VIII. Könyv- és szertárak. Tanári könyvtár. Az intézet tanári könyvtára az 1853—54. tanévben létesült egyenlőre 411 kötettel az akkori zirci apátúr, Villax Ferdinánd és az intézet jó­barátja, Jónás József pécsi kanonok áldozatkészségéből, a tanügyi kormány támo­gatása mellett. Az 1872. évtől átlag évenkint 300 frtot fordít a Rend a könyvtár gyarapítására. — Később Bánffay Simon, Inczédy Dénes, Mayer Móric, Buzássy Ábel, Gyikos Péter, Szántó Kamill hagyatékából több mint 2500 kötettel gyarapo­dott. Az intézet kegyurának áldozatkészsége folytán az idei tanévben is a legjobb szakmunkákkal gazdagodott. Vétel útján: Matzkó Gyula: Kísérletező Fizikatanítás; Zenty Dezső dr.: Beszélő számok; vitéz Várady Géza: A közös hadseregtől a nemzeti hadseregig, egy tábori pap visszaemlékezései; Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel nézve 1914— 18; Hock János: Vigasztalások könyve; Schütz Antal: Dogmatika I—II. r.; Csánki Dezső: Árpád és az Árpádok; Bátky-Győrffy-Viski: A magyarság néprajza I. k.; Somogyi Antal dr.: A modern katolikus művészet; AIszeghy-Kállay: Az élet rit­musa, katolikus költőink legújabb anthológiája; Mihelics Vid: Világproblémák és a Katolicizmus; Leopold Antal dr.: Szentévi Évkönyv; Harsányi Zsolt: Ember küzdj I— III. k., Madách életregénye; Darnay Kálmán: Bújdosó gyöngysor, Testőr­szerelmek, Gisimár és Tagisir; Silva-Taronca: Kultur Handbücher I— III. k.; Born: Moderne Physik: Kertész Manó: Szállok az lirnak.. . ; Pintér Jenő: Magyar iroda­lomtörténete. (Tudományos rendszerezés) VI—VII. k.; Leon: Nézz körül a földön; Strohmeyer: Methodik der Neusprachlichen Unterrichts; Aronstein: Methodik der Neusprachlichen Unterrichts I— II k.: Cramer: Der lateinische Unterricht; Lehr­plan für die Deutsche Mittelschule von Fadrus; Philip: Creativ School Control, Curriculum Adjustment in the secondary School; Marcell: Bontakozó élet IV— V. k.: Weszely: Paedagogia: Eckhardt: Üj francia leíró nyelvtan; Krisztics Sándor dr.: Társadalomtudományi Bibliographia V. évf.; Lux Gyula: Modern nyelvoktatás; Bevilaqua-Borsody-Kazacsay: Magyar Gaudeamus; Instructions du 2. Septembre 1925 relatives a l'application des Programmes de L' Enseignement Secondaire dans les lycées et Colleges (Deúxiéme édition du Ministére de LTnstruction Publique et Des Beaux-Arts.); Pilismaróti Bozóky Gyula: A Szentföld lelke; Hóman-Szekfű: Magyar történet III. kötet (A magyar nagyhatalom, a magyar renaissance — Mo­hács); Kóbor Tamás: Kiss József és kerekasztala; Szent István Társulat legújabb biblia fordítása I—V. kötetben; A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 10 kö­tetben. Ajándék útján: Miskolczy Vilmos dr.: Első segélynyújtás a sportban; Vargha Dámján dr.: Két belga Lourdes: Beauraing-Banneux; Pauler Ákos: A klasszikus műveltség értéke: A Budapesti m. kir. Középiskolai Tanárképző-intézet

Next

/
Oldalképek
Tartalom