Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1931

•31 Az öreg diákok reggel szentmisén jelentek meg, amelyet Bitter Illés, clairvauxi apát, celebrált, majd Csokonay Zsigmond mondott gyászmisét az elhányt tanárok és tanítványok lekiiidvéért. Az egybegyűltek délelőtt 9 órakor tisztelegtek volt tanáraiknál, majd megkoszorúzták a gimnázium hősi halottainak emléktábláját. Itt Vérfy Aladár dr. postatanácsos mondott emlékbeszédet. Innét a temetőbe vonultak az egybegyűltek, ahol elhúnyt tanáraik és tanulótársaikról Hardy Ernő leánygim­náziumi tanár emlékezett meg kegyeletes szavakkal. A délután kirándulásokkal és kedélyes beszélgetés közben régi diákkori ked­ves emlékek felelevenítésével telt el. Este társasvacsora volt a tettyei vendéglőben. A vacsora kedves és vidám hangulatban a késő esti órákban ért véget. Június 14-én a negyven évvel ezelőtt érettségizett öreg diákok találkozója volt. Az úr 1883. évi szeptemberében a pécsi ciszterci rendű főgimnázium első osz­tályába Szalay Alfréd igazgató 99 fiút írt be, kik Szeittl (Szántó) Kamill osztály­főnök vezetésével kezdték meg középiskolai tanulmányaikat. Ezekből a nyolcadik osztályba már csak 38 fiú keriilt fel, akik 1891 júniusban tettek érettségit. Az azóta eltelt 40 év alatt a halál kérlelhetetlen keze sokat kiragadott ebből a gárdából. Bődy Károly plébános, Brodszky Jenő ezredes, Buday László dr. helyettes államtitkár, Kenedy Nándor csendőrezredes, Kéry Gyula hírlapíró, Késmárky Dezső határrendőrségi főtanácsos, Koch Kálmán vasúti felügyelő, Mester József dr. kir. közjegyző, Pávik József árvaszéki ülnök, Pintér Jenő dr. orvos, Schultz Ferenc rendőrkapitány, Simon József főszolgabíró, Steurer Jakab jogszigorló, Szabó István teológus és Szommer Béla kir. járásbíró költöztek el a 40 év alatt a jobb hazába. Szalay Alfréd dr., Gebauer Izor és Inczédy Dénes igazgatók, Békefi Rémig. Békéi Vilmos, Buzássy Ábel, Czury József, Gyikos Péter, Lajer Nándor, Lővárdv Alajos, Mócs Szaniszló, Sipos Orbán, Soóstó Gyula, Szegedy Fülöp, Unger Román. Verbőczy István és Wolf Ágoston tanáraik is meghaltak. Volt tanáraik közül csupán Légár Hugó, Szántó Kamill és Zalai Mihály élnek, akiknek egészségi állapota azonban nem engedte, hogy a találkozóra eljöjjenek. A találkozást rendező bizottság meghívta arra mindazokat a társakat is, akik a 8 év alatt az osztályok egyikébe-másikáb velük együtt jártak, ilykép 40 meg­hívót bocsájtott ki. Június 14-én jöttek össze az öreg ciszterci diákok, akik részt vettek a reggel tartott diákmisén, a jelenlegi diákok miséjét hallgatva. A mise után felkeresték a cisztercita rendházban Kiss Albin dr. igazgatót, kit Tabak Lajos üdvözölt, majd kimentek a temetőbe, hol Buzássy Ábelnek, az őket érettségire vivő osztályfőnöknek, úgy Inczédy Dénes igazgatónak, Szegedy Fülöp és Gyikos Péter tanároknak sírját koszorúzták meg, ezután résztvettek a ciszterci diákszövetség közgyűlésén, innét a Katholikus Körbe vonultak barátságos ebédre, ahol az ünnepi beszédet Angyal Pál dr. mondta. Az ebéden megjelent a ciszterci rend képviseletében Braun Jácint tanár és Jozgits János dr. prelátus, aki utóbbi a belvárosi elemi iskolában volt hitoktatója 52 évvel ezelőtt a most összejött diákok egy részének. Résztvettek a találkozón: Angyal Pál dr. budapesti egyetemi nyilvános ren­des tanár, Ábrahám Gyula pécsi egyházmegyei takarékpénztári vezérigazgató, Balassa Sándor pesterzsébeti polgári iskolai igazgató, Barnaky Dezső mohács— pécsi vasúti felügyelő (Budapest), Bedő Mór pécsi kereskedő, Burgits Vilmos nv. Máv. főintéző (Balatonberény). Dobrozemszky Henrik prépost, nyug. ezredes lelkész (Budapest), Füzy Gyula nyug. körjegyző (Pécs), Gács Rezső ny. tb. főszolgabíró Budafok), Heintzl Rudolf posta-távirda főfelügyelő (Jugoszlávia), Imrel'i Imre pécsi kir. ítélőtáblai tanácselnök, Klausz Endre pécsi kir. ítélőtáblai bíró, Komócsy 1st-

Next

/
Oldalképek
Tartalom