Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1930

34 és a társadalom kapcsolata legyen és mint elsőrangú patronage-intézmény, minél gyakrabban és minél többfelé nyújtsa ki felemelő támogató, segítő, vezető kezét azok felé, akik bizalommal fordulnak hozzá. A Szövetséget szerinte szent tradíció kötelezi arra, hogy megajándékozza a társadalmat olyan utódokkal, akikre büszkék lehetünk és akkor eleget tettünk vállalt kötelezettségeinknek. Az egyházfőt az ő áldozatos elnöki munkájában támogatták az alelnökök: Nendtvieh Andor kir. tanácsos, polgármester, Mosonyi Dénes dr. praelátus, Fischer Béla alispán és Kiss Albin dr. ciszt. reálgimn. főigazgató, ügyv. alelnök; támogatta az CO tagú választmány, ez az élet harcaiban megedződött, tiszteletreméltó és tekin­télyes öregdiákgárda, amely magasabb eszményeinek megvalósítására összeforrva diáktestvéri szeretetben munkálkodik. A választmány vidéki tagjai: Blaskovieh Iván dr. főszolgabíró, Sásd; Czobor Mátyás polgármester, Zalaegerszeg; lfj. Deutsch Kornél mérnök, Mohács; Dobrozemszky Henrik dr. tábori főpap, Budapest; Furtényi Géza dr. ügyvéd, Pécsvárad ; Kerese György dr. ügyvéd, Sásd; Pridafka József dr. hadbíró-tábornok, Budapest; Rihmer Oszkár dr. ügyvéd, Pécsvárad; Rüll János dr. kórházi igazgató-főorvos, Mohács ; Szily Ádám dr. ügyvéd, Szigetvár Pécsi választmányi tagok: Angyal Béla dr. kir. közjegyző, Ábrányi Alajos dr. kir. törvszéki bíró, Böröcz Marcel dr., ciszterci reálgimnáziumi tanár, titkár, Brtmner Árpád dr. kii-, törvszéki bíró, Decleva Dénes dr. ny. főügyész, ügyvéd, Decleva Ignác dr. járásb. elnök, Fischer Ferenc dr. ügyvéd, Garay Lajos dr kir. járásbíró, Gács Ferenc dr. vm. főügyész, Gebauer Miklós dr. apát-kanonok, püspöki irodaigazgató, Halász Antal pü. i. h., Germán István dr. főorvos, Heindl Géza dr. DGT. főfelügyelő, Igaz Béla dr. praelátus kanonok, Imrefi Imre dr. ítélőtáblai tanácselnök, Fridrich Sándor gyógyszerész, Jakab Béla dr. prépost, tanítóképző­int. igazgató, Jobst Béla ítélőtáblai tanácselnök, Jobst Valér dr. városi főügyész, Kelemen József Ítélőtáblai tanácselnök, Keresztes Fischer Ferenc, főispán, Komócsy István, apát-kanonok, Koszits Ákos dr. ny. vm. főügyész, kormányfőtanácsos, Krasznay Miklós dr. ügyvéd, Krigl Nándor ítélőtáblai bíró, Losonczy György póstatitkár, pénztáros, Makay István h. polgármester, városi tanácsnok, Miliályffy Frnő dr. egyet, tanár, Nagy Jenő vm. árvaszéki elnök h., Nagy Pál vm. árvaszéki elnök, Pintér Ferenc ny. városi árv. elnök, Porges Miksa dr. kúriai bíró, Rihmer Aladár Ítélőtáblai bíró, Sipos István dr. apát-kanonok, papnev. int. kormányzó, Sebestyén Lajos dr. városi tanácsnok. Scipiades Elemér dr. egyet, tanár. Soós Nándor rendórfőtanácsos, Szíeberth Nándor ügyvéd, Szikora Gyula DtíT. főfel­ügyelő, Tabalc Lajos ny. pü. főtanácsos, Tausz Gyula bankár, Tóth Lajos pt. tanácsos, Varga József dr. törvszéki bíró, Vörös Mihály dr. városi tanácsnok. Amit nyújtott a segélyezés terén, azt mind a tagdijakból adta, amelyeket utolsó fillérig erre a célra gyűjtenek össze. A jutalmakra és segélyekre kiosztott pénz, mely becsületbeli kölcsön jellegével bír, hogy majdan a tehetősektől vissza­térülve, új meg új segélyadományokban gyümölcsözzék, ez évben több mint 1000 P-t tesz ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom