Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1921

8 szakszerű és nagy szeretettel vitt gondozásával nagy érdemeket szerzett. Működé­sükért e helyen is az intézet háláját, elismerését és köszönetét fejezem ki. Apát úr Őméltósága ide helyezte Börö cz Marcel drt. Bajáról, Módly Dezsőt Egerből, Varga Bennót Zirczről, Mayer Móricot és Kühn Szaniszlót Budapestről. A lemondott Kovács Emil tornatanár óráit CJj Gyula, áll. főreálisk. és Csokonai Sándor, Pius alap. főgimn. tornatanár úrak voltak szívesek vállalni. Az egészségtan tanárává Jobst Pál dr. közkórházi orvost nevezte ki apát urunk. A tanári kar az igazgatón kivül 18 oki. r., 1 szakvizsgás helyettes tanárból, 2 oki. helyettes torna­tanárból és 1 egészségtan tanárból állott. A másvallású tanulók hitoktatóinak száma 4 volt. Ügymenet. Az I. osztályra jelentkezők előjegyzése jún. 30. és jul. 1-én, az I. osztályra a felvételi vizsgát aug. "29—30-án tartottuk meg. — A többi osztályokba jún. 30., júl. 1-én és szeptember 15, 16. és 17-én irtunk be. Az alakuló tanácskozást aug. 30-án tartottuk. A javító-, felvételi-, különbözeti- és magánvizsgák aug. 30—3l-én voltak. A bevonulás folytán a V. K. Min. a tanév megnyitását szept. 15-ére tette, ekkor volt a beírás, 18-án a Veni Sancte és 19-én megkezdettük az előadásokat. A tanítás nagyobb megszakítás nélkül folyt december 21-ig, amikor a karácsonyi szünet kezdődött. Sem betegség, sem fűtőanyag hiánya nem szakította meg egész év folyamán a rendes munkát. Az I. félévi módszeres tanácskozmány szept. 26-án, a II. félévi febr. 6-án, az ellenőrző értekezletek nov. 22-én és ápr. 29-én voltak. A tandíjelengedés ügyében nov. 18-án és febr. 23-án tanácskoztunk; a I. félévi osztályozót jan. 28-án, a II. félévit jún. 17-én tartottuk meg. a tankönyvek ügyében ápr. 15-én volt tanácskozás. A VIII. oszt. vizsgálatai május 5—13; a hittanvizsgálatok Szilvek Lajos, dr., püspöki biztos úr jelenlétében jún. 16-án; az évvégi összefoglalások jún. 17—25. voltak. A Te Deumot jún. 29-én tartottuk. Egészségügy. Az egész tanév folyamán kielégítő volt. Az őszi hónapokban a vörheny-járvány újból fellépett és az egész tél folyamán szórványosan volt egy-egy eset, de különösebb intézkedésekre nem volt szükség. Egy IV. o. tanulónk Rupprecht Lajos a vörhenynek, két VI. o. tanulónk pedig Hasenauer Károly és Petrovich Árpád tüdő- illetve szívbajnak lett áldozata. Nyugodjanak békességben! A szemvizsgálatot Jobst Pál, dr., az egészségtan tanára november és május hóban elvégezte. Beteg nem volt. Az újraoltást a hatósági orvos végezte el, beoltott 130 tanulót. A kötelező játékdélutánokat meg nem tarthattuk, mert a játéktéren szükség­lakások épültek. Testedző kirándulások, fél- és egész napra terjedők, összesen 14 ízben voltak. Látogatások. Békefi Rémig dr., zirczi apát, az intézet kegyura a tanév folyamán kétszer látogatta meg intézetünket. Először a magyar sereg bevonulása után szept. 24—28-ig; másodszor pedig jún. 3 —10-ig tiszteltük körünkben. — Vass Bertalan, dr., tank. kir. főigazgató úr okt. 13—17. végezte hivatalos látogatását. — Május 1-én, Schioppa Lőrinc, pápai nuncius úr Őnagyméltósága és Zichy Gyula, gróf megyés­püspök úr tüntették ki látogatásukkal az intézetet, amely alkalommal az igazgató latin nyelven, Szegő Szilárd VII. o. t. pedig francia nyelven üdvözölte Őnagymél­tóságát. A magyar Hiszekegy és a pápai Himnusz eléneklése után Őnagyméltósága olasz nyelven köszönte meg a szeretetteljes fogadtatást, amelyet a megyés püspök úr Őnagyméltósága tolmácsolt magyarul. Könyvtárak, a) Tanári könyvtár. Ez évi gyarapodás: 11 mű 15 kötetben. A könyvtár állománya 3916 mű, 7381 kötet. Könyvtárra fordított összeg 5758 korona. b) Ifjúsági könyvtár. Az idei tanévben a III.—VIII. osztályig bőven kaptak a

Next

/
Oldalképek
Tartalom