Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1907

Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók

B) Jutalmazottak. 1. Mélt. és ftdő Vajda Ödön, zirczi apát úr, főrendiházi tag, 4 db. cs. és kir. aranyat adott minden tekintetben kiváló 4 tanuló jutalmazására. A tanári kar e kitűnő jutalomban Dőry László, VII., Koszits Béla, V., Német István, IV. és Nendtvich Andor, III. o. tanulókat részesítette. 2. A Pécsi Takarékpénztár 8 db. 10 koronás aranyat ajánlott fel osztályonkint egy-egy legérdemesebb tanuló jutalmazására. Ezek: Boross Ist­ván, 1., Fitt János, II., Gyöngyös Béla, III., Tarján Jenő, IV., Lehóczki Jenő, V., Weldin Ferenc, VI., Reisch Nándor, VII. és Balog Árpád, VIII. o. t. 3. Nagys. és ftdő Pozsgay József, pécsi kanonok úrtól alapított Pozsgay­féle hittani jutalomdíj (egyenkint) 36 koronáját Brisits Gy. Ervin, Homola János és Tipold Károly, VIII. o. tanulók nyerték el. 4. Nagys. és ftdő Békefi Bemig, dr., ciszt. r. egyetemi ny. r. tanár úrtól a történelemben legszorgalmasabb VIII. o. tanuló jutalmazására felajánlott f db. cs. és kir. aranyat Brisits Gy. Ervin, VIII. o. t. kapta meg. 5. Tek. Müller János, ügyvéd úr 50 koronát adott egy jóviseletü és szorgalmas, szegény tanuló jutalmazására. Megkapta Petkó Mihály, III. o. t. 6. B. e. Inczédy Dénes, főgimn. igazgatótól alapított 1 db. 10 kor. jutalomdíjat a tanári kar Leicht Emil, VIII. o. tanulónak ítélte oda, mint aki németajkú létére a VIII. osztályiak közül legjobban elsajátította a magyar nyelvet. 7. Tek. Szuly János, ügyvéd ur 3 db. 10 kor. aranyát Horváth Gyula, II., Pongrátz Aladár, III. és Szoboszlay Kornél, VI. o. tanulók nyerték el. 8. Nagys. Kölgyessy Kálmán, lengyeltótii járásbíró úr b. e. Mócs Szaniszló, dr., főgimn. tanár iránti kegyeletének kifejezésekép egy VI. oszt. szorgalmas és jóviseletü tanuló kitüntetésére egy 20 kor. aranyat adományo­zott, amelyet Benczenleitner Nándornak itélt a tanári testület. Ugyancsak Kölgyessy Kálmán járásbiró úr b. e. neje, szül. Eizer Margit emlékére egy db. 20 kor. aranyat adott egy szorgalmas fiu jutalmazására. E •jutalmat Reisz József, VI. o. t. kapta meg. 9. Nemes Tivadar-íé\e alapítvány kamatait (8 kor.) a történelemben kiválóan szorgalmas Szalak Mihály, IV. o. tanulónak adományozta az alapító. 10. Szorgalmas, jó énekesek és a zenekar érdemes tagjainak jutalma­zására Vajda Ödön, zirczi apát úr őméltósága 1 db. cs. és kir. aranyat és 100 krt.-t, Békefi Bemig, dr., egyetemi tanár úr őnagysága 1 db. cs. és kir. aranyat, Discretio 60 kor.-t, tek. Gebhardt Ferenc takarékpénztári főpénz­táros úr I db. 10 frankos aranyat bocsátottak az énektanár rendelkezésére. Aranyat kaptak: Ábrányi Alajos, VIII., Berta Lajos, VII. és Székely László, VI. o. t. — 160 koronáért jutalomkönyveket vettünk s ezeket a következő énekesek és zenekari tagok közt osztottuk szét: üobrovits Miklós, Hajas István, Kienle Dezső, Köcski Sándor és Seh Vilmos, I., Germán László, II., Gsigó Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom