Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1903

Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók

B) Jutalmazottak. 1. A „Pécsi Takarékpénztár" 8 db. 10 koronás aranyat ajánlott fel osztályonkint egy-egy legérdemesebb tanuló jutalmazására. A tanári kar a f. é. jún. 10-én tartott tanácsülésen e kitüntetésre a következő tanulókat érdemesítette: Az I. osztályból Koszits Bélát, az V. osztályból Hardy Lajost, a II. „ Szatlics Kálmánt, a VI. „ Sperai Jánost, a III. „ Reisch Nándort, a VII. „ Szövényi Ferencet, a IV. „ Hardy Sándort, a VIII. „ Frost Pétert. 2. Mélt. és ftdő Vajda Ödön, zirci apát úr 5 db. cs. és kir. ara­nyat adott 4, minden tekintetben kiváló tanuló és 1 jó énekes jutal­mazására. A tanári kar e kitűnő jutalomban Heller Róbert III., Deutsch Kornél, IV., Szendrődy Szilárd, VI., Csapó Horváth István, VIII. és mint buzgó énekest Galba Gyula, IV. o. tanulót részesítette. 3. Nagys. és ftdő Pozsgay József, pécsi kanonok úrtól alapított Pozsgay-féle hittani jutalomdíj (egyenkint) 36 koronáját Kádas Lajos, Nagy József és Rumsauer János, VIII. o. t. nyerték el. 4. Tek. Müller János, ügyvéd úr 50 koronát ajánlott fel egy jó­viseletű és szorgalmas tanuló jutalmazására. A díjat Martina Mihály, II. o. tanulónak Ítélte a tanári kar. 5. Nagys. és ftdő Békefi Rémig, dr., ciszt. r. egyetemi ny. r. tanár úrtól a történelemben legszorgalmasabb Vili. oszt. tanuló jutal­mazására kitűzött 1 db. cs. kir. aranyát Bencze László, VIII., egy buzgó énekes számára adott aranyát Simacsek Alajos, IV. o. t. kapta meg. 6. B. e. Inczédy Dénes, főgymn. igazgató által alapított 1 db. 10 koronás jutalomdíjat a tanári kar Gestettner Konrád, VIII. o. ta­nulónak ítélte oda, mint aki németajkú létére a VIII. osztályiak közül a legjobban sajátította el a magyar nyelvet. 7. Tek. Szuly János, ügyvéd úr 3 db. 10 koronás aranyát a tanári testület Ítélete alapján Vargha Károly, VII. o. t., mint jó tor­nászó, Bőbel Miklós, V. o. t. a természetrajzban tanúsított kiváló szor­galmáért, Rogosinszky Miklós, IV. o. t., mint buzgó énekes nyerte el. 8. Tek. Kölgyessy Káhnán, lengyeltóti járásbiró úr b. e. Mócs Szaniszló, dr., főgimn. tanár iránti kegyeletének kifejezésekép egy VI. oszt. jeles előmenetelű tanuló kitüntetésére egy 20 koronás aranyat adományozott. E jutalomban Szendrődy Szilárd részesült. 9. Ftdő Nemes Tivadar, ciszt. r. főgymn. tanár úrtól egy, a tör­ténelemben kiváló tanuló jutalmazására tett alapítványnak 8 koronás kamatát Galba Gyula, IV. o. t. nyerte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom