Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1896

Az intézet állapotrajza - II. Tankönyvek, tananyag

mondott beszéde. — P. Vergilius Maro költeményei. — A gyermekség. — Az ifjúság. — Az ember. — A mezei élet örömei. — d) Irodalomtörténet; állam­régiségek. — e) Emlézés. — Kélhetenkint isk. Írásbeli dolgozat, összesen 17. — Tanár: Mócs Szaniszló dr. Görög nyelv és irodalom. Hetenkint 5 óra. — Tankönyvek : Dr­Maywald: »Görög nyelvtan.« Csengeri: »Homeros Odysseája.« Dávid: »Sze­melvények Herodotos művéből.« — Tananyag: a) Homeros Odysseájából: I. 1—324. II. 260—432. VI. 1—331. XI. 1—233. XIII. 1 125. Homeros élete. A homerosi kérdés. A homerosi eposzok sorsa. Az Odyssea szerkezete, tartalma. A homerosi nyelvezet. — b) Herodoloshól : 1. Kroisos és Solon találkozása. II. Kroisos bukása. (Ex abrupto III. Kyros történetéből 1—6.) V. Polykrates története. VI. Dareios megválasztása. VIII. A marathoni ütközet. IX. A thermopylaei ütközet. X. A salamisi ütközet. — Herodolos élete, utazásai, műve; nyelvezetének főbb sajátságai. A görög történetírás kezdete. — Kélhe­tenkint iskolai írásbeli dolgozat: Xenophon: Hell. 26. Memor. I. 2. Anabasis V. 5. Hell. V. 3. Anabasis IV. 1. — Odyssea: X. 135—155.; XVI. 176- 200. XXIV. 412—437. XXII. 1—30. — llerodotos: I. 37. I. 138. II. 124- 125. VIII. 101—102., magyarból görögre 4, összesen 17. — Tetszés szerint választott szemelvény (legalább 50 sor) emlézése az Odysseábúl. — Tanár: l'rácser Albert. Magyar irod. olv., görög irod- s műveltség-történet. Hetenkint 2 óra. — Tankönyvek: Schill S.: »Görög irodalomtörténet.« Csiky-Sophocles: »Antigone.« Radó: Euripides: »Iphigeneia Aulisban.« — Dr. Badics F. : »Magyar irod. olvasókönyv.« III. -— Tananyag: A görög elegikus, jambikus és lírai költészet. — Gyöngyösi István : Murányi Venus. — Balassi B. : In laudem verni temporis. In laudem confiniorum ; Losonczi Anna nevére. Kiben erői, hogy meg­szabadult a szerelemtűl. Adj már csendességet. Boldogtalan vagyok. Valedicit patriae. — A kurucz költészet. (Kurucz tábori dal. Csinom Palkó. Most jöttem Erdélyből. Esztergom megvételéről. Bezerédi nótája. Balogh Ádám nótája. Ócskái Lászlóiul való ének. Rákóczi nóta. Kibújdosó kuruczok éneke.) — Sophocles: Antigone. Euripides: Iphigeneia Aulisban. — Csokonai: Az én poézisom természete. A tihanyi Echohoz. A Keményhez. Keseredés. — Kisfaludy Sándor : Szemelvények a Himfy-dalokból. — Emlézés. — Magánolvasmányok. Időszakonkint egy házi Írásbeli dolgozat, összesen 3. — Tanár: Mócs Szaniszló dr. Német nyelv és irodalom. Hetenkint 3 óra. — Tankönyvek: Dr. Szemák: »Német nyelvtan,« »Német mondattan,-. »Német olvasókönyv.« IV. Schnabl : »Goethe Hermann und Dorothea.« Heinrich: »Schiller Wilhelm Teil.« Endrei: Német stílus-gyakorlatok. — Tananyag: A nyelvtan szabályainak folytonos ébren­tartása mellett fordítottuk Goethe Hermann és Dorotheá-ját és Schiller Teli Vilmos-át. A stílus-gyakorlatokból: Barnhelmi Minna. Tell Vilmos. Wallenstein. Enalézés. Havonkint felváltva iskolai vagy házi írásbeli dolgozat: 1. Hermann és Dorothea cz. költemény keletkezése és történelmi háttere. (Isk.) 2. Az atya és anya jelleme. (Házi). 3. Hermann jellemzése. (Isk.) 4. Goethe mint epikus költő. (Házi). — 5. Non scholae, sed vitae discimus. (Isk.) 6. A híres lövő mondájának

Next

/
Oldalképek
Tartalom