Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1896

Az intézet állapotrajza - II. Tankönyvek, tananyag

növényvilágból. Beöthy Zs. : Petőfi Sándor. Jókai: A huszthi betegláto­gatok. lloilsy P. : A hold. Heltai, Fáy : mesék- s egyéb kisebb elbeszélő művek. Sulpicius Severus levele M. T, Gicerohoz. Szemelvények Mikes le­veleiből. Deák Ferencz levele barátja fiához, b) Költőiek : Tompa : üj Simeon. Petőfi: A puszta télen. Petőfi levele Aranyhoz és ennek vá­lasza. Népballadák: Szilágyi és Hajmási. Fogarasi István. Kádár Kata. Pálbeli Szép Antal. Műballadák : Kölcsey : Szép Lenka. Kisfaludy K.: Az álmatlan király. Vörösmarty: Szilágyi és Hajmási. Czuczor: Szondi. Garay: Báthori Erzsébet. Tompa: András herc/.eg sólyma. Arany: Ágnes asszony. Bur vitéz. Szondi két apródja. A walesi bárdok. Tetemre hivás. Gyulai: Éji látogatás. Tolnai : A szegény vándorló legényről. Szemelvények a kurucz balladákból, a Cid és Ganzul románczkörből. — Költemények a verstan elméletének ismétléséhez. Etnlézés; szavalás. — Havonkint egy házi Írásbeli dolgozat, összesen : 9. — Tanár : Mócs Szaniszló dr. Latin nyelv és irodalom. Hetenkint fi óra. — Tankönyvek : Dávid: »Livius.« Pirchala: »Anthologia Latina.« Cserny-Dávid: »Lalin slílus-gyakor­latok,< I. r. — Tananyag: a) Livius: XXI. I —15. 32—44. XXII. 1 — 18. 23—30. 32. 34—36. 38—50. A többi részek tartalmilag, b) Az Anthologiából: Cn. Naevius és Qu. Ennius sírverse. Catullus: Felajánlás. Testvérének sír­jánál. Új divat. P. Vergilius Maro: Ecloga I. Georg. IV. 149—219. Qu. Ho­ratius Fl.: Carm. I. 8. 24. II. 10. Epod. 7. P. Ovidius. Naso: Fast. V. 57—72. M. Valerius Martialis: Az epigramm védelme (IV. 49.) Egy fukar olvasójához (I. 117.) Őszinte szó (VIII. 76.) c) A stílusgyakorlatokból : 1. 31. 38. 42. 44. 56. 77. 86. 42. 93. 95. 105. 147—150. 152—159. 175- 179. 181. 182. 184. 195. 199. d) Archaelogia: A rómaiak hadügye. Irodalomtörténet: A római irodalom kezdete; az olvasott írók élete és művei. Emlézés. Kéthetenkint iskolai írásbeli dolgozat az olvasmányok alapján ma­gyarból latinra, összesen 16. — Tanár: Prácser Albert. Görög nyelv. Hetenkint 5 óra. — Tankönyvek: Dr. Maywald József: »Görög nyelvtan« és »Görög gyakorló- és olvasókönyv.« — Tananyag: A görög alaktan a pi végű igékig. — Olvasmány: A gyakorlókönyv következő darabjai: 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 32. 33. 34. 38. 41. 42. 43. 44. 45. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 59. 60 61. 63. 66. 70. 71. 74. 75. 79. 81. 82. 84. 87. 88. — Emlézésre gnómák. Kéthetenkint iskolai Írásbeli dolgozat a nyelvtani szabályok begyakor­lására magyarból görögre, összesen: 16. — Tanár: Prácser Albert. Magyar irod. olv., görög irod. s műveltség-történet. Hetenkint 2 óta. — Tankönyvek: Szilasi Móricz. »Szemelvények Thukydidesből.« — Schill: »Görög régiségek.« Badics F.: »Magyar írod. olvasókönyv.« 1. — Tan­anyag: a) Görögország régibb állapota. Thukydides történelmi módszere. A hagyomány hitelessége. A háború okai. Szemelvények az I. könyvből. — II. könyv. Halottak ünnepe Athénben. Perikies halotti beszéde. A halalvész Athen­ben. Perikies utolsó beszéde, jellemzése. —Szemelvények a III.—VI. könyvből. A sicziliai expeditio. Alkibiades jellemzése. — A görög állami régiségek, b) Kármán J.: Urania. A nemzet csinosodása. — Szeme lvények Kazinczy és

Next

/
Oldalképek
Tartalom