Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1896

Az intézet állapotrajza - IV. Iskolai egyesületek

a) Széchenyi István grófnak a társulati élet fejlesztése körül kifejtett esz­méi és munkássága. b) Esztétikai fejtegetése valamely jeles irodalmi terméknek. c) Eredeti költői elbeszélés vagy összefüggő kisebb költemények. 2. Főt. Zalai Mihály tanár ur 1 drb. körm. aranyat tűz ki szabadon választott (költő, hadvezér, király) tárgyú emlékbeszédre. í3. Khuen-Héderváry Sándor gióf VI. oszt. tanuló 20 frankos aranyal ajánlott fel »Deák Ferencz élete és működése« cz. értekezésre. 4. Az önképző kör művelődéstörténeti 2 aranyos, történelmi, ballada 1—1 aranyos pályázatai, melyek közöl az első egy korszaknak vagy művészeti irányzatnak fejlődését, képét részletesen tárgyalja ; a történelmi dolgozata nem­zeti élet egy-egy korszakát fesse. 5. A Jókai-alap kamataiból 1 drb. körm. aranyat tüz ki az elnök »Az uj földesúr« cz. regény alapeszméjének, kifejtése, a regény szerkezetének sze­mélyeinek, magának a tárgynak és a nyelvezetnek méltatására. 6. Az önképzőkör ülésein felolvasandó legjobb értekezésre 1 drb. körm. aranyat szokott a kör adni. Nem mulaszthatom el végezetül, hogy a tek. Kaszinó - egyesületnek, Nagys. Erreth János urnák, a pécsi ügyvédi kamara elnökének, tek. Szuly János ügyvéd urnák s mind azoknak, kik pályatételek kitűzése által ifjainkat az önképzés nemes munkájára serkentették, e helyütt is őszinte köszönetet ne mondjak. Fogadják a tanári kar és az ifjúság nevében őszinte köszönetem nyil­vánítását. Zalai Mihály, az önképzőkör ez idei elnöke. B) Segélyző-egyesület. Intézetünkben szépen virágzó segélyző-egyesületünk a jelen évben is rajta volt teljes bizalommal, hogy megfeleljen szép és hasznos hivatásának. Mindjárt az első buzdító szóra 211-en iratkoztak be egyesületünkbe, hogy ennek nemes emberbaráti czélját szegény iskola-társaik segélyezésével megvalósíthassák, ők pedig már jó korán megtanulják az igazi felebaráti szeretet tettleges gyakorlását. Első alakuló közgyűlését 1896. szeptember hó 20-án tartotta alólirott felügyelete és vezetése alatt, amely gyűlésen az egyesület tisztikarát és választ­mányi tagjait következőleg választotta meg: alelnöknek Buday Dezső, pénztár­noknak Kerese György, rendtartónak Erőssy Aladár VIII. oszt., titoktartónak Grosch Gyula, könyvtárosnak Habermann Antal VII. oszt., ellenőrnek. Habermann János VI. oszt., jegyzőnek Nürnberger Géza V. oszt. tanulókat; választmányi tagoknak pedig : Horváth Antal, Nyaka Lajos, VIII. oszt., Jeszenszky Mihály, Rihmer Oszkár, VII. oszt., Gadó János, Weichart Rezső, VI. oszt., Ollé László, Surányi Miklós, V. oszt. tanulókat. Három választmányi ülésben intézte el az egyesület ügyeit. 1896. szept. 20-án tartott ülés tárgyát képezte a tisztviselők kötelességeinek megbeszélése;

Next

/
Oldalképek
Tartalom