Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1896

Az intézet állapotrajza - IV. Iskolai egyesületek

IV. ISKOLAI EGYESÜLETEK. A) Önképzőkör. Az előző évek hagyományához híven az önképzés szükségét belátó ifjaink ez évben is megalakították e szerény kis egyesületet, midőn elnöklő Zalai Mihály szaktanár vezetése mellett alelnöknek Buday Dezső 8. o. t., főjegyző­nek Kerese György 8. o. t., I. aljegyzőnek Réder Károly 8. o. t., II. aljegyző­nek Groseh K. 7. o. t., III. aljegyzőnek Habermann Ant. 7. o. t., titoktartónak Nyaka Lajos 8. o. t., segédtitoktartónak Járányi .1. 7. o. t., pénztárosnak Erőssy A. 8. o. t., ellenőrnek Rihmer Oszkár 7. o. t., rendtartónak végre Buzagils J. 8. o. t. választották. A rostáló-bizottság tagjai Réder K. és Hanuy Jenő 8. o., Groseh K. és Stromayer G. 7. o. tanulók lettek. A kör összesen 21 gyűlést tartott, melyek közül 17. rendes, 4 ünnepi ülés volt; az első október 6-án az aradi vértanuk emlékének, a 2-ik deczem­ber 7-én Vörösmarty Mihály emlékének volt szentelve, a 3-ik márczius 15-ét, a sajtószabadság kivívásának évfordulóját ünnepelte, a 4-ik végre ápril 25-én az ünnepi záróülés volt. Tagja volt a körnek 61, kik közül működő 20, bíráló 16, pártoló 5 és szavaló 51 volt. Az évi munkásság eredménye 77 elfogadott mű, melyekből 58 prózai, 19 pedig verses mű. Műfajok szerint a prózaiak : elbeszélés 6, útleírás 1, tör­ténelmi 11, irodalomtörténeti 1, esztetikai 9, szónoki 2, természettudományi 4, mennyiségtani 1. Költőiek: lirai 17, epigramma 5, drámai 1. Fordítások: latinból 4, németből 4. •— Szavalatok száma : 136. A kör ülésein felolvasott értekezések: Ruday Dezső: »Ötven év múlva«, »Az Argirus-monda a magyar költészetben«, »Az élet komédiásairól«, »Jakab Ödön Argirusáról.« Nyaka La­jos: »Arad szerepe szabadságharezunkban.« Groseh K. »Vörösmarty élete és hazafias költészete«, »Ujjá-sziiletésünk nagy alakjairól.« Rihmer Oszkár: »Pe­tőfi sirja.« Réder Károly: »A legnagyobb magyarról.« A pályázatok eredménye a következő : 1. A tek. Nemzeti Kaszinó-egyesület által Széchenyi István gr., a legna­gyobb magyar emlékére évenkint megújított 4 aranyos pályázatra 3 mű érke­zett be: a) »Az Argirus-monda a magyar költészetben«, mely mű dicséretet aratott; szerzője : Buday Dezső 8. o. t.; b) »Magyarország ezeréves fennállá­sának okai között mily helyet foglal el a keresztény vallásra térés ?« cz. tételre ketten pályáztak; a díjat a bíráló bizottság Béder Károly 8. o. t. itélte

Next

/
Oldalképek
Tartalom