Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1895

Az intézet állapotrajza - II. Tankönyvek, tananyag

Latin nyelv ós irodalom. Helenkint 6 óra. — Tankönyvek: Dávid: »Livius.« Pirchala: »Anthologia Laiina.» Cserny-Dávid: »Latin stílus-gyakorlatok.« I. r. — Tananyag: a) Livius: XXI. 1—4. 32—88. XXII. 1—fii. b) Az Anlho­logiából: Cn. Naevius és Qu.* Ennius sírverse. Catullus: Lesbia verebének halálára. Búcsú Bithyniától. Testvérének sírjánál. Isinét otthon. Uj divat. — P. Vergilius Maro: A méhtVc életmódja. (Georg. IV. 149—227.) — Qu. Horatius Flaccus: Búcsú Vergiliustól (Carin. I. 8.). Qu. Varus halálára (Carrn. I. 24.). Az arany középszer. (Carm. II. 10.). Boldog falusi élet. (Epod. 2.) — Tibullus : Ambarvalia ünnepe. — M. Valerius Martialis : A Colosseum beszenlelésére (Lib. Spect. 3.). Kérelem (VI. 82,). — c) Stílus-gyakorlatok: 152-156.33. 39. 35. 42. 102. 105. 147. 59. 78. 103. 38. 83. 57. 85. 86. 95. 87. 77. 192. 193. 195. 200. d) Házi olvasm.: Gapes-Fináczy : Livius. Mommsen történeti művé­ből a pún háborúk. — e) Archaeologia (a rómaiak hadügye). Irodalomtörténet (a római irodalom kezdete; a római történetírás; az olvasott klasszikusok élete és irodalmi munkássága az illető műfaj történetének keretébe illesztve). —• Emlézés. — Kéthetenkint isk. írásbeli dolgozat az olvasmányok alapján ; ma­gyarból latinra 12, latinból magyarra 4, összesen Ifi. Extemporalék. — Tanár: Mócs Szaniszló dr. Görög nyelv. Hetenkint 5 óra. — Tankönyvek: Maywald József dr. »Görög nyelvtan.« »Görög gvakorló-könyv.« — Tananyag: Olvasás és irás. Hehezet, ékezet, Írásjelek. Hangsúly. Simulás. Névragozás. Fokozás. Határozók. Névmások. Számnevek, « és ;->.•. végű igék ragozása. Néhány rendhagyó ige. — Olvasás. A végzett tananyag begyakorlására: a) Mondatok görögből magyarra és magyarból görögre, b) Összefüggő olvasmányok görögből magyarra : 19. Árion. 23. Sokrates. 25. Mikép tisztelték a« athéniak az isteneket. 29. Jason. 31. A görögök istenei. 33. Macedoni Fülöp. 35. Az ifjabb Cyrus. 32. Nagy Sán­dor. 39. A boldog életről. 41. Cyrus beszéde gyermekeihez. 43. Párbeszéd. 47. A perzsa háború. 49. Jó tanácsok. 55. A spártaiak nevelése. 57. Xerxes és Arsabanos. 59. A zsarnokság megszűnése Athénban, fii. Lvsias beszéde. 63. A sibyllai jóslatokról, fifi. Demades és az athéniek. 67. Sisyphos. 68. Perseus és Andromeda. 71. A löldinivelő és fiai. 75. Polykrates szerencséje. 79. Kroisos és Adrastos. 83 Rellerophon. — Jeles mondások emlézése. — Kéthetenkint isk. írásbeli dolgozat a nyelvtani szabályok begyakorlására, magyarból görögre: 14, görögből magyarra: 3, összesen: 17. Tanár: Oyikos Péter. Magyar irod. olv., görög irod. s műveltség-történet. Hetenkint 2 óra. — Tankönyvek: Hegedűs I.: »Összefüggő részek Thukydides művéből«.— Schill: »Görög régiségek.« — Badics F. : »Magyar irod. olvasókönyv.« I. — Tananyag: a) Szemelvények az I—VI. könyvből ; a VII. k. A görög állami régiségek, b) Kármán I.: Uránia. A nennet csinosodása. — Szemelvények Kazinczy és Berzsenyi levelezéséből. — Kölcsey F.: Országgyűlési beszéd a magyar nyelv ügyében. Herzsenyi D. verseinek bírálata. — Salamon F.: Első Mátyás király. (Házi olv.). — Virág B.: Magyar óda. Dayka G.: Kesergés. — Kazinczy F.: A szabad Erdély. — Berzsenyi D. : Ajánlás. Horatiushoz. Felső­büki Nagy Pálhoz. Napoleonra. — Vörösmarty M.: Előhang a Zalán futásához. — Epigrammak. — c) Házi olvasmányul ajánlott művek: Curlius-Pór:

Next

/
Oldalképek
Tartalom