Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1895

Az intézet állapotrajza - V. Ösztöndíjas, jutalmazott tanulók

elnökének adta át valamely értékesebb munka jutalom-dijának emelésére, a másik kettőt elismerése jeléül Buday Dezső, VIII. o. tanulónak juttatja, ki az isk. éven át az istentisztelet alatt szép orgonajátékával emelte az ifjúság énekét. 6. Ifjúsági ének- és zenekarunk kiváló buzgóságu tagjainak kitüntetésére Vajda Ödön, apát ur őnagysága, főt. Békefi Rémig dr., egyetemi magántanár és főtiszt. Magenheim József, pécs-belvárosi plébános ur 1—1 cs. és kir. ara­nyat kegyeskedtek felajánlani; azonkivül a hangverseny tiszta jövedelméből a tanári kar 1 aranyat és 40 koronát bocsátott az énektanár úr rendelkezésére. Bitter Illés ének- és zenetanár úr a jutalmakat a következő tanulóknak itélte oda: Kerese György, VII. oszt., Iíossutányi I-tván, V. oszt., Müsch Lajos, IV. oszt., Elm Fercncz III. oszt. tanulóknak 1—1 cs. és kir. aranyat ; Foszek Gyula, II., Cser­nits Jenő, IV., Galambossy István, IV., Hübner Antal, II., Dévai István, IV., Kávé János, III., Szandtner Pál, II., Károly Ferencz, I. oszt. tanulóknak 5—5 ezüst koronát. 7. A tanintézet millenniumi emlékünnepén közreműködő tanulók közül 4, u. m.: Szuly Aladár, VIII., Fischer Béla, VIII., Réder Károly, VII. és Buday Dezső, VII. oszt. tanulók az igazgatótól Kölcsey «Paraenesisff-ének 1 — 1 pél­dányát nyerték emlékül. Békefi Bemig dr., egyetemi magántanár úr a VII. osztály összes növendékeit, kik néhány évvel ezelőtt tanítványai voltak, legújabban megjelent műveiből az »Árpád-kori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése«, továbbá »Vallásos és erkölcsi élet Magyarországon az árpádházi királyok korában« czimüeknek 1 — 1 példányával ajándékozta meg. * * * Midőn a nagylelkű alapitókat, kegyes jótevőket a segélyezetlek és julal­mazottakat imáiba és kegyeletes megemlékezésükbe ajánljuk, kötelességünknek tartjuk tanintézetünk nevében a nyújtott segélyért és tanulóink buzdításáért hálás köszönetünket e helyen is kifejezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom