Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1893

— 9 — mányok: U.jévi első éj. Hermann Ottó: A »látott hal.« Gyulai: Vörösmarty ifjúsága és szülői. Olympia megvigasztalódása. Jókai: Pusztaszer. Mikszáth : A Tisza. Szemelvények Mikes leveleiből. Virágálmok. Csengery : A magyar tud. akadémia megalapítása. Apotheosis. Díszkertek és parkok. Egy ódon mozaik­talaj. A földterület és égalj befolyása az emberi műveltségre. A betűírás és papiros története. C) Emlézés: a verses olvasmányok közül 12 költemény; Toldi 1. II. é. egészen, a többi énekből szemelvények. Ezek és magánszorgalom­ból tanult, egyéb költemények szavalása. Példagyüjtés. D) Két hetenkint iskolai vagy házi dolgozat. Összesen 18. — Tanár : Mócs Szaniszló dr. Német nyelv. Hetenkint 3 óra. — Tankönyvek : Dr. Szemák : »Német nyelvtan« II. évf., »Német mondattan« és »Olvasmányok« I. r. — Tananyag : Az egész rendszeres alak- és mondattan. Prózai olvasmányok : Die Sage von den Nibelungen. Siegfried. Der Lindwurm und die Nibelungen. Kriemhilde und Brunhilde. Siegfrieds Ermordung. Wieland der Schmied. Wieland im Hofe des Königs' Nidung. Wielands Rache. Wieland mit Eigel. — Költőiek : Der betro­gene Teufel. Die traurige Geschichte. Das Erkennen. Der arme und das Glück. — Magyarból németre: A paraszt, kutyája és a kigyó. Gyermeki hála — Em­lézés. — Két hetenkint isk. Írásbeli, részben házi (1) gyakorlat magyarból né­metre. Összesen : 17. — Tanár : Zalai Mihály. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. — Tankönyvek: Schultz-Dávid : »Latin nyelvtan«, »Latin olvasó- és gyakorló-könyv« és Dávid: »Latin olvasókönyv Livius, Ovidius, Phaedrus műveiből.« •— Tananyag: A) Az alak- és esettan tüzetes átismétlése; az igeidők és módok ; a consecutio temporum szabályai; az indicativus használata; a coniunctivus fő- és mellékmondatokban ; függő kér­dés; imperativus; az infinitivalis és participialis szerkezetek; a gerundium és supinum; az oratio obliqua. — Prozódia ; a római naptár, súly, pénz, mérték. — B) Prózai olvasmányok: a) Livius: Rómának a galloktól történt elfoglalása és Camillus (1—7). Az első sarnnit háb ru (8—12). A latinok ellen viselt háború (13—18). A harmadik samnit háború (33—35); b) Magyarból latinra: A hét bölcs versengése (35.). Ariadne fonala (36.). A két hű barát (37.). Egy hiú dicsekvő (38.). M. Manlius (41.). Az ember nemcsak magának született (42.). Egyes mondatok 44., 46., 47., 49., 52., 53., 56., 59., 74., 75., 76., 78., 79.) Marius Carthago romjain (45.). Találó leieletek (55.). Nagy Sándor halála (58.). A varázslásról vádolt rabszolga (60.). A gyermek Cato állhatatossága (61.). Marcus Brutus (63., 64.). A két jó barát (67.). Hogyan akarja Achilles végzetét elkerülni (69.). Artamenes és Xerxes (73.). A hűség példaképei (76.). C) Verses olvasmányok: Ovidius: Az emberi nem négy korszaka. A költőnek Bómából való szomorú távozása. — D) Emlézés. — E) Hetenkint egy isk. irásb. dolgozat az olvasmányok alapján. Összesen: 33. — Tanár : Mócs Szaniszló dr. Történelem. Hetenkint 3 óra. — Tankönyv : Vaszary K. : »Világtörténe­lem« I. r. — Tananyag : A keleti népek őskora. A görögök története. A neve­zetesebb államok alakulása és a nemzet elterjedése, belső egységének fenmara­dásával. A perzsa háborúk. Athén emelkedése. Perikies kísérlete Hellast egyesi­síteni. A peloponezusi háború. Sparta hegemóniája. Macedonia emelkedése. Hellas egyesítése. Nagy Sándor hódításai és ezek következményei. Róma tör­2

Next

/
Oldalképek
Tartalom