Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1892

A tanintézet állapotrajza - II. Tankönyvek, tananyag

— 35 —• nelope. A lábmosás. XIX. 96—398. B) Herodotosból: Kroisos és Solon találkozása. Ivroisos bukása. Kyros története. Polykrates története. A marathoni ütközet. A ther­mopylaei ütközet. A salamisi ütközet. — Kéthetenkint iskolai Írásbeli dolgozat, ösz­szesen : 18. Tárgyaik: Magyarból görögre : 1 Az oroszlán és az egér. 2. A barátság a skytháknál. 3. Odyss. X. 1—9. és 13—23. 4. Od. IX. 346—367. 5. Xenoph. Hell. V. 3. 6. Babriostól a <InXáp Tupo ?. 7. Od. XXIV. 205—231. 8. Od. XVI. 186—212. 9. Odyss. XII. 447—453 és XIII. 1—15. 10) Herod. I. 131—132. 11. Herod. V. 99—100. 12. Herod. VIII. 4—5. 13. Herod. VIII. 40. 14. Herod. VII. 103.15. Herod. VIII. 104. 16. Herod. VIII. 102. 17. Herod. VIII. 114. 18. Odyss. XIX. 467—490. Válogatott részek beemlézése. — Tanár : Frácser Albert. Magyar irod. olv.; görög irod. s műveltség-történet. Hetenkint 2 óra. — Tankönyvek : Dr. liadics F.: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. köt. Schill S.: (iörög irodalomtörténet. Euripides-Radó: Ifigeneia Aulisban. Sophocles.-Csiky: Antigone. — Tananyag: A) Magyar irod. olvasni, a) Gyöngyösi István: Murányi Vénus. b) 15. Balassi Bálint; In laudem verni temporis. Kiben erői, hogy meg­szabadult az szerelemtűl. In laudem confiniorum. Losonczi Anna nevére. Adj már csendességet. Boldogtalan vagyok. Valedicit patriae, amicis, iisque omnibus, quae habuit charissima. A magyar nemzetnek romlott állapotjáról. c) A kurucz költészet: Kurucz tábori dal. Most jöttem Erdélyből. Csinom Palkó. Esztergom megvételéről. Bezerédi nótája. Kerekes Izsák. Rákóczi nóla. d) Csokonai: Az én Poézisom természete. A tihanyi Echóhoz. Az estvéhez. Keserédes. A reményhez. Dr. Földi siralma lelett. Bacchushoz. Szegény Zsuzsi a táborozáskor, e) Kisfa­ludy Sándor: Dalok a Kesergő és Boldog Szerelem-bői. — B) a) Szemelvény Hesiodos Theogoniá-jából .(Typhoéus s a Munkák és napok-ból (Az emberiség üt korszaka), b) Szemelvények a görög elégikus, iambikus és lyrai költészetből (Tiadó: Görög költők.), c) Euripides: lligeneia. Sophocles: Antigone. Aeschylus: Perzsák (Ford. Rákosi Jenő. Budapesti Hirlap, 1889. decz. 25-ik sz.) C) Az olvasmány alapján magyar és görög irodalomtörténet. 7>) Házi olvasmány: Sze­melvények az olvasókönyvekből; Peez V.: »A görög tragoedia«, Acsádi I.: »Széchy Mária« (Magy. tört. életrajzok, 1885.) cz. művéből; a » Galatea« cz. uj-görög dráma. — E) Emlézés. — F) Időszakonkint egy Írásbeli dolgozat. Tár­gyuk : 1. »Murányi Venus« tartalmi és szerkezeti ismertetése. 2. Mily befolyás­sal volt a görög színház a görög dráma fejlődésére ? 3. A görög drámák tra­gikuma. — Tanár : I)r. Mócs Szaniszló. Történelem. Hetenkint 2 óra. — Tankönyv: Varga Ottó : Politikai Föld­rajz. — Tananyag: Jelen politikai társadalmi és gazdasági életünk állapota. Európa jellemzése. Éjszaknyugati-, Nyugati-, Dél-, Közép- és Kelet-Európa. Az európai hatalmak gyarmatosításai a többi világrészekben. Amerika szabad álla­mai. — Tanár : Bélcefi Rémig dr. Természettan. Hetenkint 4 óra. — Tankönyv: »Fehér Ipoly: »Kísérleti Természettan.« — Tananyag: Mechanika, Hangtan. Fénytan. — Tanár: Mag­dics Gáspár. Mennyiségtan. Hetenkint 3 óra. — Tankönyvek: Dr. Lutter N. : »Be­tűszámtan« és »Mértan.« — Tananyag: Algebra: A másodfokú egyenletek tel­jes elmélete ; a másodfokúra vihető magasabb fokú egyenletek, exponentialis 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom