Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1892

A tanintézet állapotrajza - II. Tankönyvek, tananyag

— 25 —• két hetenkint írt Írásbeli dolgozatok száma 16; ezek tárgyát főleg a prózai és költői olvasmányok tartalmának rövid összefoglalása, vagy a magyarázat alapján egyes részletek kibővítése képezte. — Prózai s költői olvasmányok einlézése ; szavalatok. — Tanár : Dr. Mócs Szaniszló. Német nyelv. Hetenkint 4 óra. — Tankönyvek: Dr. Szemák István : »Né­met nyelvtan« I. évfolyam és Szemák: »Német olvasókönyv« I. r. Tananyag: a helyes irás és olvasás szabályai ; a névelő, főnév, melléknév és névmások ej­tegetése ; a számnevek ; a segédigék ; az igehajlitás. Az elmélet elsajátítására és begyakorlására a nyelvtanban levő gyakorlatok (1—64.) és a következő olvas­mányok szolgáltak: Der Lehrer. Wie soll der Schüler sich in der Schule ver­halten ? Der Vater. Die Mutter. Das Pferd. Die Kuh. Die Zugvögel. Der sterbende Löwe. Charakterzüge und Anekdoten. Der Tag. Das Jahr. Der unzufriedene Esel. Ein gelungener Scherz. Der Käfer. Die beiden Pflüge. Das Lamm und der Wolf. Die Kapelle. — Emlézés. — Két hetenkint iskolai Írásbeli dolgozat a tanult nyelvtani szabályok begyakorlására ; összesen 18. — Tanár: Bitter Illés. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. — Tankönyvek : Schultz-Dávid : »Latin nyelvtan«, »Latin olvasó- és gyakorlókönyv« és Dávid: »Latin olvasókönyv Li­vius, Ovidius, Phaedrus műveiből.« — Tananyag: Az alaktan tüzetes ismétlése; a mondatrészek egyezése ; a nominativus, accusativus, dativus, genitivus és ab­lativus használata; sajátságok a névszók használatánál; az olvasmányok fordí­tásakor röviden az acc. és nom. cum inf.; az abl. abs.; a gerundium, gerundi­vura és supinum ; az ut és ne ; a függő kérdés; a consecutio temporum; a la­tin verselés rövid ismertetése. — Olvasmányok : 1) a »Latin olvasó- és gyakorló­könyvből« az 1., 3., 8., 9., 16., 18., 19., 24., 25. és 33. gyakorlat mondatain kívül a következő összefüggő darabok : Horatius Cocles. Xenophon. Nagy Sán­dor utjai. Menenius Agrippa. M. Attilius Regulus becsületessége. Menecrates hiú­sága. Az élet rövidségéről. Servius Sulpicius vigasztalja Cicerót. Socrates. The­mistocles és Aristides. — 2) A »Latin olvasókönyvből« : a) Prózaiak: A köz­társaság kezdete ; a tanács kiegészítése, a Tarquinius család száműzetése. Tarquinius híveinek összeesküvése Rómában (4. 5. 6.). A Veii és Tarquinii városával viselt há­ború (7. 8.) Porsenna király és a rómaiak (9. 10. 11. 12. 13.). A plebs kivándorlása a szent hegyre, b) Költői olvasmányok : Hexameterek, pentameterek, distichonok, iambusi senariusok fordítása ; a De vitiis hominum, De vulpe et uva, Canis per flu­vium carnem ferens s a Vulpes et ciconia cz. phaedrusi mesék. A költői olvasmá­nyok s Liviusból egyes helyek emlézése. — Hetenkint iskolai Írásbeli dolgozat, ösz­szesen 32 ; tárgyuk : összetett mondatok és összefüggő történetek az olvasmány alapján. — Tanár: Dr. Mócs Szaniszló. Történelem. Hetenkint 4 óra. — Tankönyv : Csánki-Baróti: »Magyaror­szág története.« — Tananyag: Hazánk története a magyarok beköltözése előtt. A magyarok története a fejedelmek korában. Magyarország megalapítása a ki­rályság és kereszténység által. Magyarország, mint európai hatalom. A nemzet küzdelme a hazáért és függetlenségért. Magyarország, mint örökös királyság. Magyarország a jelenben (polit. földrajz). — Tanár : Barbarics Róbert. Földrajz. Hetenkint 2 óra. — Tankönyv : Dr. Schmidt Ágoston : »Fizi­kai Földrajz.« — Tananyag: Fizikai előismeretek. A nehézségerő hatása a szi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom