Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1892

A tanintézet állapotrajza - IV. Iskolai egyesületek

— 53 —• 13) Segélyző-egyesület. A segélyző-egyesület vezetése ft. Igazgató úr felszólítása folytán Békefi Rémig dr. tanár kezeibe jutott. A főgimnázium alsó és lelső négy-négy osztályá­hoz külön intézett buzdító beszéd után, az alakoló közgyűlés 1892. szept. hó 25-én jött össze. Ezen alkalommal az egyesület tisztikara és bizottsága, válasz­tás utján, következőleg alakult meg: Alelnök: Szivér Lajos VIII. oszt. tanuló; pénztáros: Czinóber Károly VIII. o. t.; titoktartó: Pauer Frigyes VII. o. f.; könyvtáros: Péterfy Béla VII. o. t.; ellenőr: Nagy Jenő VI. o. t.: jegyző: Kucsák Béla V. o. t.; rendtartó: Kruzlitz János VIII. o. t. Bizottsági tagok lettek: Tichi Sándor és /öld Aladár VIII. o. t.; Égi Kálmán és Sikora Gyula VII. o. t.; Jakopovics Sándor és Tarnay József VII. o. t.; Bedő Károly és Parraghv Vilmos V. o. t. A bizottsági tagok működésének megkönnyebbítése czéljából a közgyű­lés az alsó négy osztályból is egy-egy bizalmi tagot választott, — névszerint: Buday Dezső IV. o. tanulót; Bihmer Oszkár III. o. t.; Beck Alajos II. o. t. és Surányi Miklós I. o. tanulót. A főgimnáziumi ifjúság ezen nemes czélu egyesületünket ezen évben is lelkesen fölkarolta. A pártoló tagok száma 198. Tanulságul a későbbi nemzedékek számára, névszerint is (elsoroljuk azokat, kik szerény filléreikkel küzködő iskolatársaik segítségére siettek. I. osztályból: Bubregh Antal, Czvetkovits Lajos, Fischer Miklós, Girárdy István, Győrváry József, Kész Dezső, Márkus Andor, MihálfB Jenő, Nicsovics Sándor, Ollé László, Orbán Dezső, Budnyánszky Miklós, Sey Ernő, Surányi Mik­lós, Szentpéteri Ödön, Szibert Frigyes, Sztudinka Elemér, Szuly Jenő, Véber János, Wiesner Bajmár, Ujj Gyula, Zmertics Jenő és Zsabokrszky Ede. — Összesen 23. II. osztályból: Bec-k Alajos, Bieber Mátyás, Bitter Károly, Böhm Fe­rencz, Bubreg János, Gzirer Elek, Egry Elemér, Fischer Ferencz, Fridrich Sán­dor, Gabrini István, Gruber Lajos, J illy Lajos, Kerbold Károly, Kerdl Dezső, Kisfaludy Kálmán, Légrády Ferencz, Mülherr Alajos, Piacsek Zoltán, Szauter József, Szászi Ferencz, Schorn Gottfrid, Svastics Miklós, Varga Lajos és Zsa­bokrszky Bezső. — Összesen 24. III. osztályból: Bernhárd Zsigmond, Blochinger Endre, Boros Imre, Borsy Jenő, Böhm Jenő, Braun Viktor, Fonay Gábor, Girtl Ferencz, Hebrang Mihály, Hesz János, Horváth József, Horváth István, Hölbling Miksa, .lárányi János, Kecskés Kálmán, Kim Elemér, Kisszély Antal, Komáromy Alajos, Leitner Nándor, Mikes Jenő, Modern (iéza, Parraghy Béla, Poszek Géza, Bihmer Osz­kár, Szentpéteri Jenő, Szibert Antal, Tiborcz Antal, Varga Aladár, Vitzl Győző, Vicze György, Vogl Jakab és Tausz Dezső. — Összesen 32. IV. osztályból : Blaskovich Kálmán, Buday Dezső, Buzagits István, Dómján Nándor, Erőssy Aladár, Füves Aladár, Gungl Ödön, Gründtner Antal, Himer Alajos, Horváth Antal, Jancsics Sándor, Keller József, Kerese György, Gschvind Sándor, Kremmer Béla, Marianovits Naum, Nitsovits Sándor, Réder Károly, Schmidt Károly, Stróhmayer Géza, Téry Aurél, Tiborcz Ágoston, Till Lajos, Tóth Aladár és Zelesny Károly. — Összesen 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom