Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1891

A tanintézet állapotrajza - III. Könyv- és szertári növekedés

— 53 — Ajándék: Farkasházy Fischer Jenő: Palissy élete és művei. A nagymélt. v. és közokt. m. kir. minisztérium aj. 11. A gimnáziumba járó folyóiratok. Századok.— Magyar philosophiai Szemle. — Kgyetemes philologiai Közlöny. — Kgyetemes Közoktatásügyi Szemle. — Budapesti Szemle. — Katholikus Szemle. Magyar nyelvőr. — Természettudományi Közlöny. — Orsz. középisk. tanáregye­siileti Közlöny. Bölcseleti folyóirat. — Mathematikai és természettudományi Értesítő. — Irodalomtörténeti közlemények. A gyarapodás a folyóiratokkal együtt 200 mii, 296 k., 15 értekezés, 1 költ A tanári könyvtárra fordított összeg: 378 frt 14 kr. Légár Hugó, a tanári könyvtár őre. II. Az ifjúsági olvasókönyvtár. a) Vétel utján beszereztetett : Conscience H.: Ajó szív. — U.-az : A matróz és családja. - Zádori: Spanyol-ut. — U.-az : Bómai katakombák. — U.-az.: Észak­afrikai utivázlatok. — Wiesemann: Fabiola. — Szentimrei: Svédországi Krisztina. — Seeburg : Egyptomi József. — Pór: Hunyadi János. —- VII. Pius, 2 k. — Fiissy : IX. Pius, 3 k. — Karcsú A. : A pápaság érdemei. Ifjúság öröme, 4 k­— Hoványi: Néhány hét a sz. földön. — Klopstock: Messiás. — Sydney : Az ember származása. — Lázár: A szabad természetből.— Bougeaud: A fájdalom. — Sz. Ágoston : Magánbeszédei. — Stanley M. H.: A legsötétebb Afrikában, I II. k. — Andersen: Összes meséi. — Bánfi: Magyar László utazásai. — Baróti: Fehér sas. — Bert P.: Utazások és vadászkalandok. —Brózik: Kolum­bus. — Campe : Az ifjú Bobinson. — Magyar Helikon 3 k. — Barthélemy : Az ifjú Anacharsis utazása. — Greguss: Meséi. — Füssy: Ifjúsági emlék-lapok. — Áldor : Napoleon. — Nagy Frigyes. — Carthago. — Korona és vérpad. — Magyar nemzeti vértanuk. — Toldy: Sz. László. — Vértessy: Julius Caesar. — Zrínyi Miklós. — Deák F. élete. 1818/49 szabadságharcz. — Budavár vissza­vétele. — Ifjú Magyarország. — Hasznos mulattató. — Beöthy: Horatius és Kazinczy. — GyulaiPál: Vörösmarty életrajza.— Kovács Lajos: Gr. Széchenyi István. — Gyulai I'.: Emlékbeszédek. — Pasteiner Gyula: A művészetek története. — Bozóky Alajos: Bómai világ. — Plutarch : Párhuzamos életrajzok. —Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv. — Ribbeck Ottó: A római költészet története. Ford. Csiky Gergely. — Schlachter A.: A Zrinyiász. — Dr. Horváth Cyrill: Nemzeti iro­dalmunk a reformáczióig. — Balassa Bálint költeményei. — Budnyánszky Gyula: Uj könyv. — Váradi Antal: Szavaló-könyv. — Arany János Összes művei. — Tompa Mihály Összes költeményei. — Kisfaludy Károly Minden Munkái. — Berzsenyi Dániel Munkái. — Kazinczy Ferencz Összes müvei. — Petőfi Sándor Összes költeményei. —Madách Imre: Az ember tragédiája (2 péld.) — Racine: Phaedra. Iphigenia. - Vörösmarty Mihály Összes munkái. — P. Didón: Jézus Krisztus, 2 k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom