Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1871

Laszczik Bernard, cist. r. áldozár, rend. tanár, a mag}7, kir. természettudományi társulat r. tagja, a IV. oszt. főnöke, a IV. osztályban a latin nyelv és történettan, a II. osztályban a természetrajz és számtan, az I. osztályban a természetrajz tanára, hetenkint 16 órával. Tipold Ozséb, cist. r, áldozár, rend. tanár, az országos középtanodai tanáregylot tagja, a régészettár őre, a II. oszt. főnöke, a VII. VIII. osztályban a történettan, a II. osztályban a latin és magyar nyelv tanára, heten­kint 16 órával. Petrovich Ferencz, pécs-egyházmegyei áldozár, oklev. tanár, az országos középtanodai tanáregylet választmányi tagja, a III. VII. osztályban a latin nyelv, a VI. osztályban^ görög nyelv, a III. osztályban a német nyelv tanára, hetenkint 17 órával. Kolossváry Kálmán, cist. r. áldozár, oklev. tanár, a m. kir. természettudományi társulat r. tagja, az I. oszt. főnöke, az I. osztályban a földrajz és számtan, a VI. osztályban a számtan és vegytan, a VII. osztályban a természettan tanára, hetenkint 15 órával. Verböczy István, cist. r. áldozár, oklev. tanár, az országos középtanodai tanáregylet tagja, a magy. kir. egyetem magántanára, a VII. oszt. főnöke, a IV. VI. VII. VIII. osztályban a magyar nyelv és irodalom, a IV. VII. osztályban a német nyelv tanára, hetenkint 16 órával. Inczédy Dénes, cist. r. áldozár, oklev. tanár, a magy. kir. természettudományi társulat r. tagja, a természettani szertár őre, a III. oszt. főnöke, a III. osztályban a számtan és természettan, a VII. VIII. osztályban a számtan, a VIII. osztályban a természettan tanára, hetenkint 15 órával. Bermüller Ferencz, világi, oklev. tanár, az ország, középt. tanáregylet tagja, a VI. oszt. főnöke, az V. VI. osztályban a latin nyelv, a VII. osztályban a görög nyelv, a VIII. osztályban a bölcsészet tanára, heten­kint 16 órával. Aigner Sándor, cist. r. áldozár, oklev. tanár, a magy. kir. természettudományi társulat r. tagja, a terménytár őre, hitszónok, az I. II. IV. osztályban a hittan, a III. osztályban a földrajz és történettan, az V. VI. osztályban a természetrajz tanára, hetenkint 15 órával. Szegedy Fülöp, cist. r. áldozár, oklev. tanár, az orsz. középt. tanáregylet és a m. kir. természettu- domáuyi társulat r. tagja, az I. osztályban a német nyelv, a IV. osztályban a számtan, természettan és vegytan, az V. osztályban a'görög nyelv.és számtan tanára hetenkint 18 órával. Wágenhoffer Bód og, cist. r. áldozár, oklev. tanár, a tanári könyvtár őre, az V. oszt. főnöke, a II. V. VI. VIII. osztályban a német nyelv, a VI. osztályban a természettani földrajz, az V. VI. osztályban a történettan tanára, hetenkint 16 órával. M a ez ke Valér, cist. r. áldozár, oklev. tanár, hitszónok, a III. V. VI, VII. VIII. osztályban a hittan, a III. V. osztályban a magy7ar nyelv, a VII. osztályban a bölcsészettan tanára, hetenkint 14 órával. Soóstó Gyűl a, világi, a pécs-városi elemi tanodában rajztanár, a fögymnasium I. II. III. IV. osz­tályában mértani és szabadkézi rajztanár, hetenkint 16 órával. Stirling János fő- és S c h n e i d e r O 11 ó al- tornamester tanította á testgyakorlatot. A melléktantárgymkat kezelték : Verböczy István a franczia nyelvet, Hoffer Károly az éneklést, Kerese Kálmán, oklev. t. a gyorsírást. A tanulók közöl, kik elégtelen tanjegyeket nyertek, a javittás végett f. é. august. 8-ig nyújtsák be folya­modványaikat az igazgatósághoz. Az 1872/„-ik tanévben a főgymnasiumi ifjúság összeirása szeptember hó 29. 30-án és október hó három első napján történik. A felvéti vizsgálatok ugyanezen napok délutánjain fognak megtartatni. Kelta pécsi kath. fögymnasiumban 1872-ik év július 31-én. Szalay Alfréd, m. k. igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalom