Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1862

18 A tanuló neve Szépírás Rajz Ének A tanuló neve Szépírás Itajz Ének Hirschmann János jó Lóskay Ödön jeles 5 Horváth Antal jeles jeles — 5 Puskás Alajos — — jeles Kláusz András, ism. 15 —■ — Schreyer János — — elégs. Mixich Lajos — elégs Somogyi Alajos, ifj. — — jó Nagy Jenő elégs. —-— Strehle Gyula — jó — Oberitter György jó — — Szedlák Sándor — jeles 10 Orbán Géza Polli Ferencz Punczmann Kálmán Radoychich Endre Rath Ferencz elégt. jeles elégs. jó jó jó — elégs 10 Sziebert Nándor (1-ik osztályú tanulók: jeles jó 15 Ribianszky József jeles — Beleznay János — — jeles Rozingcr Yincze jeles — jó Erős András — — jeles Spitzer Ottó jó — — Fekete Mihál — ■— jeles Szemányi Alajos jeles —' Herbszt Gáspár — — jeles Személy Kálmán elégs. — — 5 Pribil Ferencz-— — jeles 20 Szép Géza elégs. —-- : Rozinger Ignácz — — jó Sznopek Péter kit. jó Schaurek Bódog — — jeles Szondy János Vlasits György 5-ik osstályu tanulók: elégs. jó Setéth László 7-ik osztályú tanulók : Babies Mihál jeles jó Auguszt Ferencz — jeles jeles Blochinger Káról — — jó Egerszeghy Kálmán — — jeles Jeszenszky Ákos — — jó Laskó Gyula kit. Schadutz Rudolf jó jó Az érdemjegyeket magyarázó s folyó év febr. 17-ról 10097 sz. alatt kelt nm. helytartótanácsi rendelet. Hogy a tanintézeti bizonyítványokban eddigelé használt iskolai érdemjegyek killönfélesége s ebből származott határozatlanság, melynél fogva az előmenetel fokozata alig ítéltethetett meg, megszüntessék, s az által, hogy az ország tanintézeteiben a tanuló előmenetele fokozatának kifejezésére egyforma kitételek használtatnak, ezen előmenetel kellő felismerésében minden kétely elhárittassék, e. m. kir. helytartótanács tekintettel főleg azon elvekre, melyek e részben némi irányadásul a szervezeti javas- 186-ik lapon XII. sz. alatt 73—77 §§. foglaltatnak, szükségesnek találta a tanonczok előmenetelének kifejezésére minden középtanodánál következő fokozatos szavak és kitételek használatát e folyó tanév Il-ik felétől kezdve elrendelni, és pedig: I. Az erkölcsi viselet jelzése: példás, dicséretes = eminentia; törvényszerű, kevesbbé törvényszesü = I-ső classis; nem törvényszerű — ll-ik classis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom