Theologia - Hittudományi Folyóirat 6. (1939)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK I. Dolgozatok : Oldal Báró. János: A szenttamási oksági elv védelmében. (Folyt.)................ 66 Brandenstein Béla, br.: Mégegyszer az okság elvéről ........................... 75 B endejy László: Az ázsiai magyarok megtérése. (Folyt.).............. 135, 337 Előd István: Testalkat, jellem, szabadakarat ......................................... 144 Galla Ferenc: Borromei Szent Károly hatása Magyarországon. (Folyt.)46, 122 Gruber Mihály: A keresztény világkép a bécsi romantikában ............ 322 Iv ánka Endre: Hugo de Balma............................................................58, 112-------Konstantin császár kereszténysége újabb megvilágításban .... 311 I ványi János: Űj utak a bibliakutatás terén......................................... 204 Kniewald Károly: A Pray-kódex miserendje.................................. 1, 97 M arczell Mihály: A lélekelemzés kát. erkölcstudományi megítélése ... 28-------t Tóth Tihamér ................................................................................. 193 O rbán László: Az igehirdetés teológiája.................................................. 212 P ataky Arnold: A korintusiakhoz írt II. levélnek néhány történelmi és exegetikai problémája...................................................................... 289 Schütz Antal: A glosszolalia................................................................195, 300 Zimándi Pius: Pázmány Péter a társadalmi kérdésről......................... 238 / /. Szemle: Artner Edgár: Archaeológia és teológia .................................................. 245 C roquison Joseph: A IV. nemzetközi kér. archaeológiai kongresszus . 355-------Keresztény archaeológia és egyházmíívészet ................................ 362 G abriel Asztrik: Egy 14. századi magyar pontificálé Párizsban.......... 174 I ványi János: Egy tudományos per tanulságai ..................................... 80 Kon tor Lajos: Kánonjogi folyóiratok. (Folyt.)......................................... 84 Móra Mihály: Az újabb bécsi egyházjog ....................................... 159, 260-------t Stutz Ulrich..................................................................................... 347 S zabó Vendel: Gyakorlati kérdés a böjti fegyelem köréből ................... 167 Ta kács Ince: Középkori franciskánus-járás Keletázsiába..................... 270 I II. Ismertetések : Amiot F.: L’enseignement de Saint Paul. Pataky A............................. 185 A ngyal Pál — Breviárium.......................................................................... 90 Archivio di Diritto Ecclesiastico. Móra Mihály..................................... 378 Bochenski I. M.: Elementa logicae graecae. Erdey Ferenc................. 376 D ander F.: Christus alles und in allen. Tiefenthaler József ............... 380 E rdey F.: Critika, seu Philosophia Cognitionis Certae. Dőry László.. 88 Gyó'regyházmegye múltjából : 1. sz. Bedy V.: A győri székesegyház tör­ténete. — 2. sz. Bedy V.: A győregyházm. papnevelés története. — 3. Bedy V.: A győri székeskáptalan története. Hermann E. ... 179

Next

/
Oldalképek
Tartalom