Theologia - Hittudományi Folyóirat 4. (1937)

Ivánka Endre: László mester esztergomi prépost könyvtára 1277-ben

LÁSZLÓ MESTER ESZTERGOMI PRÉPOST KÖNYVTÁRA 1277-BEN. Ezerkétszázhetvenhét szeptember 19-én adományozta IV. László király László esztergomi prépostnak a Dopopocs nevű birtokot, mely a már régebben neki adományozott gyerki birtokkal szomszédos volt, azoknak a nagy érdemeknek elismeréséül, melyeket ő úgy IV. Béla mint V. István és IV. László királyok szolgálatában nyert, amikor az ország ügyeit úgy az országon belül mint az országon kívül, különösen pedig Rómába való küldetésekor hűségesen és dicséretre méltó módon intézett.1 László préposttal tényleg nemcsak a kor többi okmányaiban találkozunk mint a király bizalmas emberével,1 2 hanem arról is értesü­lünk, hogy IV. Béla 1265-ben küldte őt Rómába, az akkor nemrég meg­választott IV. Kelemen pápához.3 1288-ban halt meg. 1288 április 25-én jelent meg ugyanis személyesen a nyitrai káptalan előtt, érezvén, hogy a halálához közeledik és szóval adta elő, hogy gyerkii birtokát az esztergomi káptalanra hagyja.4 1288 május havában már nem ő, hanem magister Paulus szerepel az okmányokban mint az esztergomi káptalan prépostja.5 Azért nem kellett az összes javairól, hanem csak a gyerkii birtokáról indézkednie a nyitrai káptalan előtt, mert még a fent- említett adományozás előtt, 1277 március 23-án, részletes végrendeletet írt, melyben az összes javairól intézkedett és amelyet a nyitrai szóbeli végrendelettel csak kiegészített. Ebben a végrendeletben többek között könyvtára is szerepel. A földbirtokainak felsorolása után így folytatja : 1) Item Bybliam meam 2) et volumen meum institutam autenticum et tres libros codicis 1 Mon. Strig. ed. Knauz II 57 ... quod cum discretus vir Ladizlaus prepositus Strigoniensis dilectus et fidelis noster olim domino Bele avo nostro et postmodum domino Stephano karissimo patri nostro Regibus inclitarum recordacionum ac demum nobis in diversis et multis regni nostri negociis tam in Regno quam extra Regnum et specialiter in Curia Romana ardua semper regni nostri négocia promovendo grata et diversa servicia cum omni fidelitate laudabiliter impendisset, nos propter ipsius obsequiosa merita et meritoria obsequia ... contulimus... 2 Fejér Cod. dipl. IV, III. 228 = Mon. Strig. I 648. 3 Fejér Cod. dipl. IV, III, 259. 4 Mon. Strig. II 216. 5 Mon. Strig. II 218.

Next

/
Oldalképek
Tartalom