Török József (szerk.): Doctor et apostol Szent István-tanulmányok (1994) - Studia Theologica Budapestinensia 10. (1994)

Bozóky Pál Gerő: Szent István jeruzsálemi alapítványairól

Szent István király jeruzsálemi alapítványairól cesek levéltárában. — Ördögh Szabó Nárcisz, ferences, 1781 -84-es útját még latinul örökítette meg. Néhány részle­tét a Tárogató című ferences folyóirat 1905-i évfolyamában közölték magyarul. — A Szentföldön egyházi szolgálatot teljesítő magyar ferencesek ideiglenes névsorát P. Dr. Ta­kács Imre tette közzé Zadravecz István szerkesztésében megjelent Magyar Szentföld c. Tanulmánygyűjteményé­ben. 100. A Hospiciumot közadakozásból építették az Osztrák- Magyar monarchia népei. A zarándokház egyházi főhatósá­ga a bécsi érsek volt, Ferenc József kívánságára. Igazgatója osztrák, helyettes igazgatója magyar volt a n. világháborúig. A n. világháború alatt és után arab kórház lett. Ma, az Izrael és Ausztria között létrejött megegyezés szerint, Osztrák Za­rándokház, a bécsi érsek, illetve az Osztrák Zarándokköz­pont igazgatása alatt. 101. A názáreti régi bazilika márvány oltárát ő állíttatta, de az új bazilikába ez már nem került be. Ma a ferences kolostor udvarán berendezett kő- és szobormúzeumban látható. — Betlehemben, a Születés Bazilikája mellett lévő Szent Kata­lin templomot restauráltatta, Jeruzsálemben a Szent Sír Ba­zilika mellett lévő kis ferences kolostort bővíttette. Az Oszt­rák-Magyar Zarándokház sekrestyéjében és kápolnájában a szép festmények szintén az ő bőkezűségét dicsérik. 102. Bozóky Gyula: A magyarok kegyelete a Szentföldön, in Zadravecz István: Magyar Szentföld, EL 167-185. — A Get- szemáni kertben lévő Nemzetek Templomában a főoltár ké­pe a „véres könnyek sziklája” felett, szintén a magyarok ke­gyeletéről tanúskodik 1929-ből. A Dormitio, Szűz Mária El- szenderedésének Bazilikája altemplomában 1931-ben ké­szült el egy szép magyar kápolna, amit a magyar zarándokok jelenlétében szenteltek fel. 103. A kisebb emlékek közül ezúttal csak kettőről emlékezünk meg: Az Olajfák hegyén a Pater bazilika folyosóján a Mi- atyánkot magyarul is lehet olvasni. (Az Üdvözlégy magyar szövege Názáretben látható.) Jozafát völgyében pedig Má­ria Mennybevitelének Bazilikája mellett volt egy barlang­71

Next

/
Oldalképek
Tartalom