Hittudományi Folyóirat 22. (1911)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 801 csoda az Isten országa uralmának a lélek bensejéből a tények világába való áttétele. Ezzel az elnök az eszmecserét és az ülést berekesztette. Kelt, mint fent. Dr. Kiss János, Jegyzetté: Dr. Schütz Antal, alelnök. titkár. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1911. november 15-ikén délután 5 órakor a központi papnevelőintézet dísztermében tartott üléséről. / Jelen voltak : dr. Székely István udv. tanácsos, elnök, dr. Takács Menyhért, jászói premontrei prépost, dr. Rada István plrelátus-kanonok, dr. Andor György prelátus, minisz- téri tanácsos, dr. Kiss János alelnök és dr. Lukcsics József egyetemi tanárok, Novotny Alfonz, a Norbertinum igazgatója, dr. Hadzsega Bazil esperes, dr. Nemes Imre igazgató, dr. Huszár Elemér, dr. Trikói József, dr. Schütz Antal, özv. Bakody Árpádné, dr. Bakody Antalné, Klekner Béla, dr. Klekner Alajos, dr. Villányi B. Árpád, dr. Bakody Aurél, Brooserné, Kölber Annié, Kälber Alajos, ifj. Székely István, Molnár Márton Ο. P., Bőle Kornél Ο. P., Hajós Szaniszló O. C., Kador Sándor főrendiházi tisztviselő, Kőszegi László, dr. Robitsek Ferenc szemináriumi alkormányzó, dr. Babura László szemináriumi lelkiigazgató, számos egyetemi hallgató. A gyűlés első tárgya volt dr. Klekner Alajos alapítótag- nak az eskü vallási és társadalmi jelentőségét fejtegető előadása. Az előadáshoz hozzászóltak : dr. Andor György, dr. Lukcsics, dr. Huszár és az előadó. Dr. Andor József : A házasságot nem az egyház, hanem az Üdvözítő maga tette felbonthatatlanná. Hasonlókép mintha azt tetszett volna mondani, hogy csak az eskü teszi a házasságot felbonthatatlanná; az eskü csak a megerősítése az akaratnak, amely a házasfelekben van. Dr. Lukcsics József : A házastársak esküje csak Magyar- országon szokás s nem tartozik a házasság lényegéhez. Hittudományi folyóirat. 1911. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom