Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 831 Kador Sándor, Böhle Kornél 0. P., Hajós Szaniszló 0. Carm.,. Lukács Géza, Zeitner Sebő, dr. Tóth Kálmán, Ott Antal, Auber- mann Miklós, dr. Rada István prelátus-kanonok, dr. Vegele Lajos, Stermeczky Vince, Hufnagel Ferenc, Zimányi L. Mihály prem., Köhler Ferenc, Zimányi Gyula kegyesr., dr. Prónai Antal kegyesr., dr. Makay Lajos, dr. Huszár Elemér, dr. Lutter János, Besse Jenő, Pfeiffer Miklós, dr. Dudek János, dr. Trikói József, dr. Saly László, dr. Wiedermann Károly, Nagy Lajos, Kaszás Raymond 0. Carm., dr. Zubriczky Aladár, számos egyetemi hallgató stb. A gyűlés megnyitása után dr. Kiss János prelátus, egye- térni tanár, alelnök új alapítótagok gyanánt bejelentette Hehelein Károly prelátuskanonokot (Szatmárnémeti) és dr. Rada István prelátus-kanonokot (Veszprém) és kifejezést adott annak a reményének, hogy példájuk sok követőre talál az arra hivatottak között. Ezután Hörl Gyula Jézus-társasági atya »Az Ember tragédiájának filozófiája és theológiája« címen tartott elő- adást, melyben kimutatta, hogy Ádámnak Madách által feltüntetett megrendülése lélektanilag nincsen kellőképen megokolva s azután megállapította, hogy a mű alapgondo- lata és kiindulása theológiailag helyes. Nehézség van azon- bán abban, hogy honnan meríti Lucifer a jövőre vonatkozó tudását ? Itt Madách eltér a hagyományos felfogástól s theológiája nem egyezik teljesen a keresztény hittudomány- nyal. A felolvasást élénk eszmecsere követte, melynek lefo- lyása a következő volt : Dr. Dudek János : Azt a mértéket, melyet a felolvasó az Ember tragédiájára hittudományi szempontból alkalma־ zott, hogy Lucifer az esetleges jövendőket nem tudhatta, ő nem tartja irányadónak, mert itt az, hogy Lucifer beszél,, csak költői alak, az elmondottak tulajdonképen Madách felfogását jelentik. A felszólaló Madách művének főhibáját pessimissmusában látja, amiben a költő sorsának is nagy része volt. A 15-ik színben lélektani hiba van, mert a 15 színen át megviselt ember olytonos bukása igazolja azt, hogy le

Next

/
Oldalképek
Tartalom