Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 827 Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1910. október 26-ikán d. u. 4 órakor a központi papnevelő-intézet dísztermében tartott üléséről. Jelen voltak : dr. Székely István udvari tanácsos, elnök, dr. Kiss János alelnök, dr. Hanuy Ferenc/, hitt.-kari dékán, dr. Horváth Dániel az Országos Patronage-Szövetség titkára, dr. Jehlicska Ferenc és dr. Trikal József egy. m.-tanárok, dr. Schütz Antal és Zimányi Gyula kegyesrendi tanárok, dr. Turchányi Tihamér tanár, dr. Balogh Jenő udv. tanácsos, egy. tanár, dr. Tóth Imre hittanár, Hajós Szaniszló karmelita lektor, Gabler Lajos pénzügyi tanácsos, Ott Antal, dr. Angyal Pál pécsi akad. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja, Kador Sándor és számos egyetemi hallgató. Az ülést megnyitó elnök a tagoknak tudomására hozza, hogy a katholikus tudományos társaságok s köztük a Szent-Tamás-Társaság is közös tudományos ülést tarta- nak november 14-én délelőtt 11 órakor a Szent-István- Társulat dísztermében, melyre ezúton is meghívja az érdeklődőket. A gyűlés főtárgya volt dr. Angyal Pál pécsi jogakadémiai tanár fölolvasása ezen címmel : A büntetőjog néhány vezér- elve aquinói Szent-Tamásnál. A fölolvasó kifejezi sajnálko- zását azon, hogy a büntetőjogászok nem foglalkoznak többet Szent-Tamás büntetőjogi eszméivel. Ismerteti a büntetés jogi alapját, a büntetendő cselekményt és a büntetés célját, a taliót, gyógyító és elrettentő szándékát. Azután a bűn- tetés nemeit; a lelki, testi és emberen kívüli javaktól való megfosztás lehetősége háromféle büntetést szab meg. Erde- kesek a halálbüntetést és testcsonkítást igazoló gondolatai, továbbá a bűnös kötelességeit illető fölállításai. A nagy tetszéssel fogadott előadást érdekes eszmecsere követte, melyben dr. Jehlicska Ferenc, az előadó és dr. Székely István elnök vettek részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom