Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 405 lógiai tanulmányaik befejeztével bővebb tudományos kiké- peztetés céljából jönnek püspöki, illetőleg rendfőnöki enge- délylyel Fribourgba, szintén befogad a konviktus. A ház vezetése a regens (Bázel-egyházm. világi pap) kezében van lelki, tanulmányi és fegyelmi téren. Ö érintkezik az egyes konviktorokat illetőleg azok püspökeivel, illetve rendfőnökeivel. A konviktorok ezenkívül nyitott ajtóra találnak tanul- mányi és lelki ügyeikben a domonkosrendi tanárokhoz, kik a konviktussal összefüggő épületben laknak. Az ellátási díj a modern egészségtan igényei szerint pár éve épült házban évi 600 frank, melybe külön szoba, teljes ellátás, központi fűtés, villanyos világítás és ágynemű van beleszámítva. (Ruha, könyvek, valamint egyéb mellék- kiadások azonban nem foglaltatnak benn ez összegben.) Aki az egy havi húsvéti szünidőt a konviktusban tölti, ezért külön 75 frankot fizet. Bővebb felvilágosítással készségesen szolgál dr. Müller János, az intézet regense. Fribourg. Michel Károly. AZ A QUINÓI-SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1910. márczius 15-én délután 51/, órakor a budapesti központi papnevelő-intézet dísztermében tartott üléséről. Jelen voltak : dr. Székely István udvari tanácsos, elnök, dr. Kiss János alelnök, dr. Hanauer István főtitkár, dr. Schütz Antal titkár, dr. Nemes Imre nyugalm. igazgató, dr. Jehlicska Ferenc, dr. Pozsgai Rudolf kegyesrendi tanár, dr. Gallovits Jenő, Bozóky Bonaventura máv. ellenőr, Kador Elek főrendiházi tisztviselő, Kőszegi Mihály főgimnáziumi tanár, dr. Lutter János, dr. Töttösy Béla, Hajós Szaniszló kármelita, dr. Madarász István, Wolf Ágoston, Lukács Géza, Resch Sándor, Zigány Árpád, Hévey Gyula, Uhlárik

Next

/
Oldalképek
Tartalom