Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Tartalomjegyzék

Lap· Bölcseleti gondolkodásunk irányai. Dr. Trikal József ............... 382, 815 Hol keressünk bölcselet- és hittudományi magyar műszókat ? .......... 397 A fribourgi katliolikus egyetemről. Michel Károly................................ 399 A z Oeconomica remotio-t szabályozó pápai decretum. Dr. Sipos István.......................................................................................................... 608 A szentirati tudományok doktorainak esküje ......................................... 615 A római biblia bizottság újabb döntései ................................................. 616 H it- és bölcselettudományi előadások a budapesti egyetemen .......... 618 A tudomány hatása az életre. Dr. Székely István ................................ 838 I II. Irodalmi értesítő. Vaszary Kolos bíbornok, hercegprímás beszédei. Kudora János ...... 197 G erhard Rauschen : Grundriss der Patrologie mit besonderer Berück­sichtigung der Dogmengeschichte. Dr. Zubriczky Aladár...... 200 H uber Lipót: A Napkeleti Bölcsek. Hölszky Károly............................ 203 Dr. Huttkay Lipót: Tarkanyi élete, kisebb művei és bibliafordítása. Dr. Pataky Arnold...................................................... ......................., 204 D r. Notter Antal: A szerzetesi professio. Dr. Huszár Elemér ...... 206 D r. Huszár Elemér : Egyházjogi dolgozatok. Dr. Tauber Sándor ... 210 Ne temere-irodalom: Dr. Kérészy Zoltán, dr. Notter Antal és dr. Serédi Jusztiuián művei. Ismertetik: Dr. Tauber Sándor és Dr. Huszár Elemér................................................ ............................ 212■ M agyar hitvédelmi füzetek. Kozári Gyula ....................... ................... 416 G ustavus Pécsi. Cursus Brevis Philosophiae. Theodicaea. P. Oslay Oswald Ο. M. ........................................................................................ 421 Kaszás Rajmund. Az állati lélek. Dr. Stuckner János ....................... 427 M oritz Meschler. Die Gabe des heiligen Pfingstes. Dr. Hanauer A. István................................... 435 D r. Fr. X. Reck. Das Missale als Betrachtungsbuch. Dr. Hanauer A. István ............... 436 I ntroductio historico-critica in sacros Novi Testamenti libros, stb. Néhány szó az állati lélek függetlenségéről és egyszerűségéről. Ka­szás Raimund ........................................................................................ 629 Pályázati hirdetés ............................................................................................ 219 Dr. Hajdú Tibor: Erkölcsi tökéletesedéstan. Hajós Szaniszló............. 846 Hajós Szaniszló: A végtelen felé. Dr. Stuckner János ....................... 448 F oerster-Schütz: A nemi élet etikája és pedagógiája. Dr. Némethy Gyula ................... ............................ ,״.................................................857 D om. M. Prümmer : Manuale iuris ecclesiastici. Dr. Notter Antal 861 Hirdetési rovat............... 220, 438, III. fűz. boríték 3. és 4. old. és 864 Előfizetők nyugtatása a füzetek végén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom