Hittudományi Folyóirat 21. (1910)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

178 VEGYESEK. munka, pezsgő élet támadna a theologiákon — ahol eddig: netalántán hiányzanék — s már ezen egyetlen egy szem- pontból is megérdemli, hogy az illetékes körök részéről meg- fontolás tárgyává tétessék. Pécs. Dr. Sípos István. AZ A QUINÖI-SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÖL. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1909. december 15-ikén d. u. o órától a budapesti központi pap- nevelő-intézet dísztermében tartott üléséről. Jelen voltak : dr. Székely István udvari tanácsos, elnök, dr. Hanauer A. István lelkiigazgató, dr. Medveczky Frigyes és dr. Zubriczky Aladár egy. tanárok, dr. Kmoskó Mihály tanulmányi felügyelő, dr. Gallovich Jenő hittanár, dr. Stuckner János püspöki titkár, dr. Schütz Antal kegyes- rendi tanár, Túri Béla szerkesztő, dr. Tóth Kálmán hitoktató, Bozóky Bonaventura máv. főellenőr, dr. Lutter János országos levéltáros és számos egyetemi hallgató. Dr. Kiss János alelnököt betegség tartja távol. Tárgysorozat előtt dr. Hanauer István társulati főtitkár lelkes szavakban tolmácsolta a társaság hódoló üdvkivánatát kiváló elnökének, dr. Székely István egyetemi tanárnak és prorektornak udvari tanácsossá történt kineveztetése alkal- mából, ki egyetemes alapú, nemes munkaprogrammjába is betekintést nyújtó szavokkal köszönte meg az üdvözlést. Erre dr. Trikál József papnevelő-intézeti tanulmányi felügyelő tartotta meg felolvasását : Korunk akar atel v őségének bírá- lata. Bevezetőben korunk akaratelvüségének történetét adja. Majd az akaratnak fejlődéstanát előadva, felmutatja azt a fogalomzavart, amely az akarat természete körül fennforog és élesen megvilágítja, mi különbség van az érzéki és az értelmes akarat között. Azután akaratunk szerepét vázolta ismeretszerzésünk munkájában s míg a pragmatizmust

Next

/
Oldalképek
Tartalom