Hittudományi Folyóirat 20. (1909)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 727 kollektivista programm megvalósulhat békés, lassú fejlődés útján fokozatosan. Azáltal, hogy a munkásosztályok egyre nagyobb befolyást nyernek a politikai életben (pl. az álta- lános választói jog által) mindegyre több szocialista jut be a parlamentekbe, hol részletenkint mindig több és több szociális reformot eszközölnek ki, melyek lassankint a tár- sadalmat rázkódás nélkül átalakítják a józan, mérsékelt, igazságos szocialismus szellemében. Ilyen részleges és fokoza- tosan megvalósított mérsékelt kollektivizmus nem látszik lehetetlennek, sem a társadalmi rendre, civilizációra és az emberiség boldogságára feltétlenül veszedelmesnek. Annyi azonban igaz, hogy minden társadalmi reform csak akkor vezet az emberi nem boldogságához, ha vele az emberiség művelődése és kivált erkölcsi nevelése is lépést tart. Miután a felolvasó az elhangzott felszólalásokra meg- tette észrevételeit, az elnök az ülést bezárta. Kelt mint fent. Dr. Székely István, Jegyezte: Dr. Hanauer Á. István, elnök. főtitkár. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1909. november 20-ikán d. u. 5 órától a budapesti központi pap- nevelő-intézet dísztermében tartott üléséről. Jelen voltak : dr. Várady L. Árpád c. püspök, miniszt. tan., dr. Waltér Gyula c. püspök, szemináriumi igazgató, dr. Székely István egyet, tan., elnök, dr. Kiss János egyet, t. alelnök, dr. Zubriczky Aladár egyetemi tanár, dr. Kmoskó Mihály, dr. Hanauer István, dr. Trikál József szemináriumi elöljárók, dr. Domby Márk, dr. Szeghy Ernő ciszt. theologiai tanárok, dr. Schütz Antal kegyesrendi theologiai tanár, Kador Sándor országgyűlési tisztviselő, Bozóky Bonaven- túra máv. tisztviselő, P. Bálint Ágoston, dr. Lutter János, dr. Robitsek Ferenc szemináriumi aligazgató, számos egye- temi hallgató. A gyűlés tárgya volt dr. Kmoskó Mihály egyetemi magántanár felolvasása »A nesibini hittudományi főiskola

Next

/
Oldalképek
Tartalom